Node Flagship

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย
รหัสโครงการ 63001750018
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนสวนผัก ต.เบตง
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 30 เมษายน 2564
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุธรรม บัวแก่น
พี่เลี้ยงโครงการ ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 5.780021,101.037061
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 40,000.00
2 1 ก.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563 50,000.00
3 1 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 10,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ชุมชนสวนผัก ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นชุมชนในเมืองเบตงที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่ รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ ทางชุมชนได้คิดและประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงการร่วมกัน ชุมชนสวนผักเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีลำธารสายหลักของอำเภอเบตงไหลผ่านชุมชนตลอดปี มีครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,160 ชาย 575 คน คิดเป็นร้อยละ 46 หญิง 585 คน คิดเป็นร้อยละ 54 กลุ่มอายุ 0-14 ปี คิดเป็นร้อย 18, อายุ 15-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 53, อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ29 ศาสนาพุทธ ร้อยละ96, อิสลาม คิดเป็น ร้อยละ 3, และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี
ชุมชนสวนผักมีคณะกรรมการชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในด้านการพัฒนาชุมชน จากการจัดโครงการต่างๆในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิถีแอโรบิค โครงการเต้นต่อ ไม่รอไขมัน ไปกับบาสโลบ โครงการสูงวัยอนามัยดี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และโครงการรวมใจเป็นหนึ่งป้องกันภัยร้าย ไข้เลือดออก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคลที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้สภาพแวดล้อมที่เป็นลักษณะชุมชนเมือง ไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักที่เพียงพอ บางบ้านมีพื้นที่เพียงหน้าบ้านที่สามารถปลูกผักได้ 1 – 2 อย่าง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละวัน ไม่มีความรู้ในการปลูกผักแบบชุมชนเมือง ไม่มีเวลาปลูกและดูแล ส่วนใหญ่ชาวบ้านซื้อแกงถุงหรืออาหารสำเร็จรูปรับประทาน มีการทำอาหารนานๆครั้ง และทุกครั้งที่ทำอาหารจะซื้อผักที่ตลาดสดเป็นส่วนใหญ่เพราะเร็วและเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตลาดสด จึงมีความเห็นร่วมกันในการคิดโครงการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักกินเอง โดยผ่านกิจกรรม การสำรวจจำนวนบ้านที่ปลูกผักอยู่แล้ว การให้ความรู้ในการปลูกผักแบบคนเมือง ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ด้วยวิสัยทัศน์ชุมชนสวนผักคือ สุขภาพดี มีงานทำ นำชุมชนพัฒนา รวมทั้งเป็นชุมชนที่มีความโดนเด่นในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นทุนเดิม ทั้งด้านการออกกำลังกาย ที่ชุมชนสนับสนุนลานออกกำลังกายเพื่อให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายทุกๆวัน รวมทั้งมีคณะทำงานที่เข้มแข็ง ทำงานเป็นระบบ เป็นนักพัฒนาที่พร้อมจะร่วมมือกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในทุกๆโครงการ และในครั้งนี้มีแนวทางคือ คัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่างๆมาเพื่อเป็นคณะทำงาน อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่อิงจากบริบทชุมชน จัดเก็บข้อมูลการปลูกผักแบบเดิม หากยังมีการปลูกผักที่ใช้สารเคมีหรือมีวิธีการปลูกผักที่ผิดวิธี หรือบ้างบ้านยังขาดความรู้ในการปลูกผักแบบชุมชนในเมือง คณะทำงานจะช่วยส่งเสริมทักษะการปลูกผักแบบชุมชนในเมือง และเพิ่มทักษะเรื่องการทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงผักของตนเองเพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพของแปลงผัก และถือเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคเองและเหลือไว้ขาย ตอบโจทย์ตามวิสัยทัศน์ชุมชนเรื่องสุขภาพดีได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการผลิตผักในเมือง ที่ปลอดสารพิษ ไว้บริโภคในครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและเกิดคณะทำงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 เกิดคณะทำงาน 10 คน จากภาคีที่หลากหลาย มีบาบาทหน้าที่ชัดเจน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 เกิดแผนการดำเนินงานและข้อมูลการบริโภคและปลูกผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 เกิดชมรมสวนผักคนเมืองเบตงจากครัวเรือนเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ 2 คณะทำงานมีบทบาทในการทำงาน กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการปลูกผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการปลูกผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 กลุ่มผู้ปลูกผักมีความรู้และทักษะในการทำปุ๋ยหมัก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 คณะทำงานมีความรู้ในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4 มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยและมีการปฏิบัติตาม

1.00
2 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนผลิตและบริโภคผักที่เพียงพอ ปลอดภัย และเกิดรายได้ เพื่อทำระบบการจำหน่าย

ผลลัพธ์ที่ 3 กลุ่มผู้ปลูกผักมีการปลูกและกินผักปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเกิดกลไกตลาดผักที่มีจังหวัดหนุนเสริม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีแหล่งเรียนรู้แปลงผักปลอดภัยในชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 มีตลาดเพื่อวางขายผักอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 หน่วยงานราชการรับซื้อผักจากชุมชน เช่น รพ. เทศบาล ผลลัพธ์ที่ 4 กลุ่มผู้ปลูกผักมีรายได้เพิ่ม ลดการนำเข้าผักจากต่างจังหวัดและมีข้อมูลการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 กลุ่มผู้ปลูกผักมีผักปลอดภัยบริโภคตลอดปี สามารถลดรายจ่ายและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 มีข้อมูลการปลูกผัก และรายงานการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ

1.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 70 70
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนสวนผัก 70 70

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ก.ค. 63 เวทีประชุมชี้แจงโครงการและสรรหาคณะทำงาน 70.00 11,500.00 11,500.00
20 ก.ค. 63 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 0.00 8,550.00 8,550.00
10 ก.ย. 63 อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยในเมือง และทำข้อตกลงในการผลิตผัก 0.00 19,750.00 19,750.00
27 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก 0.00 15,100.00 15,100.00
19 พ.ย. 63 ร่วมใจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี 0.00 11,400.00 11,400.00
30 พ.ย. 63 เยี่ยมแปลงผัก 0.00 5,500.00 -
11 เม.ย. 64 สำรวจตลาดผัก 0.00 2,500.00 2,500.00
17 เม.ย. 64 ถอดบทเรียน 0.00 11,600.00 11,600.00
25 เม.ย. 64 กิจกรรมประเมินและเรียนรู้ARE 0.00 0.00 -
25 ก.ค. 64 กิจกรรมที่สสส.สนับสนุน 0.00 10,000.00 -
25 ก.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน 0.00 4,100.00 -
31 ส.ค. 64 จัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 0.00 0.00 2,000.00
20 ธ.ค. 63 เยี่ยมแปลงผักครั้งที่ 2 10.00 0.00 1,100.00
21 ม.ค. 64 เยี่ยมแปลงผักครั้งที่ 3 0.00 0.00 1,100.00
26 ก.พ. 64 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 4 0.00 0.00 1,100.00
27 มี.ค. 64 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 5 0.00 0.00 1,100.00
30 ส.ค. 64 เยี่ยมแปลงผัก ครั้งที่ 1 0.00 5,500.00 1,100.00
16 ก.ย. 63 AREครั้งที่ 1 0.00 0.00 2,032.00
24 ม.ค. 64 AREครั้งที่ 2 0.00 0.00 1,800.00
15 ส.ค. 63 เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลโครงการย่อย 0.00 0.00 0.00
16 ก.พ. 64 เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่2 0.00 0.00 0.00
24 มี.ค. 64 ประชุมวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการ 0.00 0.00 1,056.00
30 ส.ค. 64 เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 2.00 0.00 1,056.00
30 ส.ค. 64 เวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อย 0.00 10,000.00 1,056.00
30 ส.ค. 64 จัดทำไวนิลโครงการและไวนิลบันไดผลลัพธ์ 2.00 0.00 1,000.00
30 ส.ค. 64 เวทีประเมิน ARE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 2.00 0.00 0.00
8 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0.00 1,100.00 1,100.00
23 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0.00 600.00 600.00
20 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0.00 600.00 600.00
10 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0.00 600.00 600.00
16 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 0.00 600.00 600.00
20 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 0.00 600.00 600.00
รวม 86 100,000.00 28 100,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายเป็นคณะทำงาน เกษตรกรมีความรู้สามารถผลิตผักปลอดภัยได้ เกิดกลไกตลาดผักปลอดภัย และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัด เกษตรกรปลูกและจำหน่ายผักปลอดภัย อย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าผักจากจังหวัดอื่น

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 23:05 น.