สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิลฟาน ตอแลมา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2875988493551,100.18758773804
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 15 มี.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

  • สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้หน่วยงานทางความมั่นคงจะเตรียมความพร้อมและรักษาสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ เช่น ความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และที่สำคัญกระทบต่อระบบสุขภาพในภาพรวม และกระทบต่อวิถีชีวิตในการจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และผลกระทบในบางด้านไม่สามารถที่จะประเมินได้ด้วยตัวเลข เช่น ความศรัทธาต่อศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม หรือวิถีอันดีงาม เช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมเป็นต้น
  • การขับเคลื่อนเพื่อให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่สภาวะปกติที่ผ่านมา หลายๆหน่วยงานมีความพยายาม และให้ความร่วมมือ แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก แต่ช่องทางที่สามารถขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและมีความคล่องตัวมากที่สุดคือ การใช้กลไกด้านสุขภาพ เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความสันติ และยังจะเป็นการเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ยังขยับได้ไม่ตามเป้าหมาย อันมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น 1) กรอบของเวลาที่จำกัดและหาช่วงจังหวัดในการนัดพูดคุย จัดเวทีมีน้อย 2) ประเด็นการขับเคลื่อนกว้างจนทำให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมีมุมมองแตกต่าง ลำบากในการจัดรวบรวมและขยายความ 3) แนวร่วมในการขับเคลื่อนมีขีดจำกัด และไม่มีการขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2555-2556 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้จัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการขับเคลื่อน ๒ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุติธรรมสมานฉันท์ และประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ที่เกิดจากการขับเคลื่อนงานของสภาประชาสังคมฯ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและมาตรการในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีถิ่นฐานที่ตั้งและภารกิจงานส่งเสริมและพัฒนาสังคมชายแดนใต้อย่างถาวร
  • อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอฯ ทั้ง 6 ประเด็นไปได้ในระดับหนึ่ง แต่สถานการณ์ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงทำให้ต้องมีการติดตาม ทบทวน และพัฒนาข้อเสนอฯ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
    ในปี พ.ศ. 2558-2559 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด สจรส.มอ. และ สช. ร่วมจัดทำโครงการติดตามและขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมและการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดให้มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม และการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายพร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรและสังคมชายแดนใต้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพและการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กระบวนการเสริมศักยภาพของสภาฯ และผลักดันประเด็นสำคัญ และ ได้ร่วมกันวางแนวทางการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อเสนอเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยการทบทวนและพัฒนาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นภาคผนวกแนบท้ายมติ จัดรับฟังความเห็นและนำเสนอในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวของสาธารณะ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อติดตามมติข้อเสนอการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทราบผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายงานผล)

2 เพื่อขยายและต่อยอดพื้นที่การนจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีองค์กรร่วมในการขับเคลื่อนอย่างน้อย 10 องค์กรและมีพื้นที่(หน่วยบริการสุขภาพ)นำร่องจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยบริการสุขภาพได้นำประเด็นข้อเสนอไปขับเคลื่อนและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
30 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอครั้งที่ 1 10 8,000.00 9,530.00
21 ก.พ. 61 ถอดบทเรียนครั้งที่ 1 15 0.00 9,300.00
25 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 10 0.00 9,700.00
28 ก.พ. 61 ถอดบทเรียนครั้งที่ 2 15 0.00 10,000.00
28 ก.พ. 61 สังเคราะห์งานการแพทย์พหุวัฒนธรรม 2 0.00 10,000.00
13 มี.ค. 61 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 10 0.00 11,900.00
รวม 62 8,000.00 6 60,430.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:28 น.