รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
รหัสชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 การจัดการภัยพิบัติ 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
4 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:18 น.