directions_run

ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ภายใต้องค์กร เครือข่ายฅนสร้างสุข
รหัสโครงการ 60-ข-074
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เชภาดร จันทร์หอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5748825981999,99.596343040466place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนมติประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

2 เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

1.มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 80,020.00 0 0.00
23 - 24 ธ.ค. 60 ปรึกษาหารืองานท่องเที่ยวโดยชุมชน-ขับเคลื่อนนักวิชาการภาคใต้ 0 5,000.00 -
12 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมเวทีท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 0 20.00 -
19 - 20 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 (โซนอันดามัน) 0 60,000.00 -
26 - 27 ม.ค. 61 เตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ โซนอ่าวไทย 0 15,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 13:37 น.