ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
รหัสโครงการ 60-ข-074
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ เชภาดร จันทร์หอม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5748825981999,99.596343040466
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนมติประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

2 เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

1.มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 - 24 ธ.ค. 60 ปรึกษาหารืองานท่องเที่ยวโดยชุมชน-ขับเคลื่อนนักวิชาการภาคใต้ 14 5,000.00 2,830.00
12 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมเวทีท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 10 20,000.00 7,076.00
19 - 20 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 (โซนอันดามัน) 40 60,000.00 55,984.00
26 - 27 ม.ค. 61 เตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ โซนอ่าวไทย 34 15,000.00 37,312.00
รวม 98 100,000.00 4 103,202.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:37 น.