Node Flagship

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 0016
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
งบประมาณ 95,690.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูไมย๊ะ บือราเฮง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.ยามีละ เจ๊ะหลง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 36,000.00
2 1 ก.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563 45,000.00
3 1 ม.ค. 2564 15 มี.ค. 2564 14,690.00
รวมงบประมาณ 95,690.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

พื้นที่ตำบลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา มีถนนสายหลัก(สาย410) ยะลา-เบตง ซึงจะมีรถสัญจรไปมาจำนวนมากและทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จากสถิติ ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่ามี อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด 11,5,16 ครั้งตามลำดับ จำนวนผู้บาดเจ็บ 21,9,36 รายตามลำดับ และจำนวนผู้เสียชีวิต 1,2,1 รายตามลำดับ ดังตารางที่ 1.1    ทางทีมงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรงปินัง ได้วิเคราะห์ปัญหาออกเป็น 3 สาเหตุ 1.ด้านสิ่งแวดล้อม ฤดูฝนถนนลื่น มีทางร่วมทางแยก 2.ด้านพฤติกรรม ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวก ไม่เคารพกฎจราจร เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดขับขี่ ไม่เปิดไฟเลี้ยว 3.ด้านกลไก การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทำให้สงผลกระทบ ด้านสภาพแวดล้อม การจราจรติดขัด ถนนเสียหาย ด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ 200-300 บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาล 100-300 บาท/ครั้ง ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลประมาณ 100บาท/ครั้ง ค่าใช้จ่ายให้คู่กรณี(ขึ้นอยู่กับความเสียหาย) ด้านสังคม มีปัญหาครอบครัว เกิดความขัดแย้ง ด้านสุขภาพ บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต มีความเครียด

ตารางที่ 1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ ปี 2561-2563 ปี 2560 2561 2562 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 11 5 16 จำนวนผู้บาดเจ็บ 21 9 36 จำนวนผู้เสียชีวิต 1 2 1

แนวทางแก้ไขด้วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรงปินัง เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยและยังมีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข็มแข็ง จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนติดป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆและติดป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669 หากดำเนินการได้ผลสำเร็จ จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้านสภาพแวดล้อม ลดการจราจรติดขัด ถนนเสียหาย ด้านเศรษฐกิจ ลดปัญหาการขาดรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายให้คู่กรณี ด้านสังคม ลดปัญหาครอบครัว ด้านสุขภาพ ลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และความเครียด

เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น จะได้ข้อเสนอในการต่อยอดกิจกรรมให้แก่องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรูปแบบ (Model) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนเมือง เพื่อขยายผลในระดับต่างๆ ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน

ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง

0.00
2 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง

ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด  บาดเจ็บ  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ร้อยละ 50

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 595
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กู้ชีพกู้ภัย 10 -
คณะทำงาน 15 -
จิตอาสา 20 -
ประชาชนผู้ใช้ถนน 500 -
ผู้นำชุมชน 10 -
อสม. 30 -
แกนนำเยาวชน 10 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 16 5,355.00 8 6,600.00
3 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 3 600.00 600.00
6 ก.ค. 63 เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 2 400.00 400.00
20 ก.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 1,000.00 1,000.00
15 ส.ค. 63 ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ 2 400.00 400.00
20 ส.ค. 63 กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา 1 200.00 200.00
24 - 25 ต.ค. 63 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1 4 2,155.00 3,400.00
16 ก.พ. 64 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 2 400.00 400.00
24 มี.ค. 64 เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ 1 200.00 200.00
2. ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 216 47,185.00 4 47,185.00
17 ธ.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1 8,125.00 8,125.00
24 ธ.ค. 63 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน 3 0.00 0.00
20 ม.ค. 64 อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล 12 6,060.00 6,060.00
1 - 2 ก.พ. 64 อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น 200 33,000.00 33,000.00
3. การจัดประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 75 13,250.00 5 13,250.00
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 15 3,450.00 3,450.00
19 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2 15 2,450.00 2,450.00
3 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3 15 2,450.00 2,450.00
3 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 15 2,450.00 2,450.00
11 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ 15 2,450.00 2,450.00
4. สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรม ทางโทรศัพท์ Smartphone google form กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1000 17,000.00 2 17,000.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form 500 5,000.00 5,000.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form 500 12,000.00 12,000.00
5. เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 12,900.00 1 12,900.00
13 ต.ค. 63 ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 80 12,900.00 12,900.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง ส่วนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโครงการย่อย รายละเอียดกิจกรรม 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เกิน 1,000 บาท 2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ไม่เกิน 7,000 บาท ชื่อกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะทำงาน ทุก 2 เดือน รวม 5 ครั้ง รายละเอียดกิจกรรม 1.1 การจัดประชุมคณะทำงาน ทุก 2 เดือน รวม 5 ครั้ง ชื่อกิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ SMARTPHONE googleform 2.1 พี่เลี้ยงสนับสนุนแบบฟอร์มให้ อสม./ทีมงานเก็บข้อมูล 2.2 ทีมงานเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการและเก็บข้อมูลทาง SMARTPHONEเพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสี่ยง และเพื่อประเมินผล ชื่อกิจกรรมที่ 3เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ
รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทางลดอุบัติเหตุ จำนวน 80 คนในสถานที่ราชการ ชื่อกิจกรรมที่ 4การดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน รายละเอียดกิจกรรม 4.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่จุดเสี่ยง 4 จุด 4.3 จัดอบรมนักเรียน/ผู้ใช้ถนน 2 ชม.200 คน 4.4 จัดอบรมแกนนำ อสม./เยาวชน สื่อสารอุบัติเหตุทางดิจิทัล 10 คน ณ สสม.ยะลา 1 วัน   วิทยากร 2 คน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการแปลงเปลี่ยนที่ดีขึ้น ร้อยละ 50 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 15 คน พัฒนาปรับเปลี่ยนแผนงาน และมอบหมายภารกิจ ชื่อกิจกรรมที่ 6ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน 15 คน ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เกิน 1,000 บาท 2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับสสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัดรวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ(ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) ยามีละ เจ๊ะหลง

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 10:33 น.