Node Flagship

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 0016
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
งบประมาณ 95,690.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูไมย๊ะ บือราเฮง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.ยามีละ เจ๊ะหลง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 1 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 36,000.00
2 1 ก.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563 45,000.00
3 1 ม.ค. 2564 15 มี.ค. 2564 14,690.00
รวมงบประมาณ 95,690.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

พื้นที่ตำบลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา มีถนนสายหลัก(สาย410) ยะลา-เบตง ซึงจะมีรถสัญจรไปมาจำนวนมากและทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จากสถิติ ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่ามี อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด 11,5,16 ครั้งตามลำดับ จำนวนผู้บาดเจ็บ 21,9,36 รายตามลำดับ และจำนวนผู้เสียชีวิต 1,2,1 รายตามลำดับ ดังตารางที่ 1.1    ทางทีมงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรงปินัง ได้วิเคราะห์ปัญหาออกเป็น 3 สาเหตุ 1.ด้านสิ่งแวดล้อม ฤดูฝนถนนลื่น มีทางร่วมทางแยก 2.ด้านพฤติกรรม ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวก ไม่เคารพกฎจราจร เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดขับขี่ ไม่เปิดไฟเลี้ยว 3.ด้านกลไก การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ทำให้สงผลกระทบ ด้านสภาพแวดล้อม การจราจรติดขัด ถนนเสียหาย ด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ 200-300 บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาล 100-300 บาท/ครั้ง ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลประมาณ 100บาท/ครั้ง ค่าใช้จ่ายให้คู่กรณี(ขึ้นอยู่กับความเสียหาย) ด้านสังคม มีปัญหาครอบครัว เกิดความขัดแย้ง ด้านสุขภาพ บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต มีความเครียด

ตารางที่ 1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ ปี 2561-2563 ปี 2560 2561 2562 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 11 5 16 จำนวนผู้บาดเจ็บ 21 9 36 จำนวนผู้เสียชีวิต 1 2 1

แนวทางแก้ไขด้วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรงปินัง เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยและยังมีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข็มแข็ง จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนติดป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆและติดป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669 หากดำเนินการได้ผลสำเร็จ จะลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้านสภาพแวดล้อม ลดการจราจรติดขัด ถนนเสียหาย ด้านเศรษฐกิจ ลดปัญหาการขาดรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายให้คู่กรณี ด้านสังคม ลดปัญหาครอบครัว ด้านสุขภาพ ลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และความเครียด

เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น จะได้ข้อเสนอในการต่อยอดกิจกรรมให้แก่องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรูปแบบ (Model) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนเมือง เพื่อขยายผลในระดับต่างๆ ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน

ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง

0.00
2 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง

ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด  บาดเจ็บ  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ร้อยละ 50

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 595
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กู้ชีพกู้ภัย 10 -
คณะทำงาน 15 -
จิตอาสา 20 -
ประชาชนผู้ใช้ถนน 500 -
ผู้นำชุมชน 10 -
อสม. 30 -
แกนนำเยาวชน 10 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 พัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 16 5,355.00 8 6,600.00
3 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศโครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 3 600.00 600.00
6 ก.ค. 63 เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 2 400.00 400.00
20 ก.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 1,000.00 1,000.00
15 ส.ค. 63 ทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการย่อยฯ 2 400.00 400.00
20 ส.ค. 63 กิจกรรมเวทีพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดยะลา 1 200.00 200.00
24 - 25 ต.ค. 63 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่1 4 2,155.00 3,400.00
16 ก.พ. 64 ร่วมเวทีประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระดับหน่วยจัดการ (ARE-Node) ครั้งที่ 2 2 400.00 400.00
24 มี.ค. 64 เวทีสังเคราะห์และสกัดบทเรียนโครงการย่อยฯ ระดับหน่วยจัดการฯ 1 200.00 200.00
2 ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 216 47,185.00 4 47,185.00
17 ธ.ค. 63 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 ป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน ไวนิลและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 1 8,125.00 8,125.00
24 ธ.ค. 63 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน1669 และป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน 3 0.00 0.00
20 ม.ค. 64 อบรมแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางดิจิตัล 12 6,060.00 6,060.00
1 - 2 ก.พ. 64 อบรมนักเรียนผู้ใช้ถนน 2 รุ่น 200 33,000.00 33,000.00
3 การจัดประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 75 13,250.00 5 13,250.00
23 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 15 3,450.00 3,450.00
19 ก.ย. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2 15 2,450.00 2,450.00
3 ต.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3 15 2,450.00 2,450.00
3 มี.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 15 2,450.00 2,450.00
11 เม.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่5 และถอดบทเรียนโครงการ 15 2,450.00 2,450.00
4 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรม ทางโทรศัพท์ Smartphone google form กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1000 17,000.00 2 17,000.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์ Smartphone google form 500 5,000.00 5,000.00
5 - 12 ต.ค. 63 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและหลังกิจกรรมทางpaperและทางโทรศัพท์Smartphone google form 500 12,000.00 12,000.00
5 เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 12,900.00 1 12,900.00
13 ต.ค. 63 ประชาคมโครงการกรงปินังปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 80 12,900.00 12,900.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1มีคณะทำงานชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูล RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีแผนพัฒนา RTI ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.4 มีการสำรวจพฤติกรรม/จุดเสี่ยง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.5 มีกติกาชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1มีรายงานความก้าวหน้า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 พฤติกรรมเสี่ยงถูกแก้ 2 เรื่อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 จุดเสี่ยงถูกจัดการ 2 จุด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.4สิ่งแวดล้อมเสี่ยงถูกจัดการ 2 เรื่อง ส่วนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโครงการย่อย รายละเอียดกิจกรรม 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เกิน 1,000 บาท 2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ไม่เกิน 7,000 บาท ชื่อกิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะทำงาน ทุก 2 เดือน รวม 5 ครั้ง รายละเอียดกิจกรรม 1.1 การจัดประชุมคณะทำงาน ทุก 2 เดือน รวม 5 ครั้ง ชื่อกิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ SMARTPHONE googleform 2.1 พี่เลี้ยงสนับสนุนแบบฟอร์มให้ อสม./ทีมงานเก็บข้อมูล 2.2 ทีมงานเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการและเก็บข้อมูลทาง SMARTPHONEเพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสี่ยง และเพื่อประเมินผล ชื่อกิจกรรมที่ 3เวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทาง และกติกาชุมชนในการลดอุบัติเหตุ
รายละเอียดกิจกรรม จัดเวทีประชาชนระดมความเห็นแนวทางลดอุบัติเหตุ จำนวน 80 คนในสถานที่ราชการ ชื่อกิจกรรมที่ 4การดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน รายละเอียดกิจกรรม 4.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่จุดเสี่ยง 4 จุด 4.3 จัดอบรมนักเรียน/ผู้ใช้ถนน 2 ชม.200 คน 4.4 จัดอบรมแกนนำ อสม./เยาวชน สื่อสารอุบัติเหตุทางดิจิทัล 10 คน ณ สสม.ยะลา 1 วัน   วิทยากร 2 คน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เป้าหมายลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลงร้อยละ 10 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกิดการแปลงเปลี่ยนที่ดีขึ้น ร้อยละ 50 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม 15 คน พัฒนาปรับเปลี่ยนแผนงาน และมอบหมายภารกิจ ชื่อกิจกรรมที่ 6ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียน 15 คน ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เกิน 1,000 บาท 2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับสสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัดรวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ(ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่ 1เกิดกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนระดับชุมชน ผลลัพธ์ที่ 2กลไกขับเคลื่อนงานตามแผนลดอุบัติเหตุ ผลลัพธ์ที่ 3 ลดอัตราการเกิด บาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2563 10:33 น.