รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสชุดโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินงาน -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 โครงการทั่วไป 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 PA - กิจกรรมทางกาย 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 19:18 น.