Video

สื่อ วีดีโอ

กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ จาก อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานโรงงานน้ำยางข้น

@22 มี.ค. 65 14.52

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวัดพัฒนา จำกัดและกลุ่มเกษตรกรสวนยาง  สกย.นาทวี  จังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของ สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยทางโรงงานฯ ยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่ม ชุมนุม หรือ สหกรณ์ทุกคณะ ที่มีความสนใจด้านการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น

บทเรียนจาก..ทุ่งยาว

@25 พ.ย. 59 11.48

ถอดบทเรียน  โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว จากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

@25 พ.ย. 59 11.30

ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้2559 บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

@30 ส.ค. 59 11.27

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม้เรียง+คำปลาหลาย

บทเรียน ไม้เรียง

@15 ส.ค. 59 17.47

VDO_รายงานงวด

@29 ก.ค. 59 12.03

วีดีโอ การทำรายงานงวด
โดย สุทธิพงษ์

VDO_การบันทึกกิจกรรมของโครงการ

@29 ก.ค. 59 11.54

วีดีโอ การบันทึกกิจกรรม โครงการ โดย สุทธิพงษ์

VDO_การพัฒนาโครงการ

@5 ต.ค. 58 09.33

วีดีโอ การพัฒนาโครงการ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน