จับกระแสสมัชชา

จาก "ไอดินกลิ่นใต้ สู่ แผ่นดินทองสองฝั่งนที "

by chonpadae @21 ก.พ. 55 17.20 ( IP : 202...129 ) | Tags : จับกระแสสมัชชา , สมัชชาสุขภาพภาคใต้

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2554
และวางแผนการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2555-2556 กลุ่มพื้นที่ภาคใต้

ผู้เข้าร่วม
- ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 14 จังหวัด(ขาดตัวแทนจังหวัดภูเก็ต)
- ผู้แทนสมัชชาสุขภาพภาคใต้ที่เป็นกลไกต่างๆ เช่น คสช. คบ. คจสช. คพส.  ผู้เข้าร่วม PHPP PROGRAM
- ผู้แทนสื่อท้องถิ่นภาคใต้
- เจ้าหน้าที่ สช. ได้แก่ คุณสุทธิพงศ์  คุณจารึก ไชยรักษ์
- สจรส.ม.อ ได้แก่ อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ คุณวินิจ ชุมนูรักษ์ คุณเชภาดร จันทร์หอม


โจทย์แรก คือ การสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพภาคใต้
ต้นน้ำ
1.ประเด็นกลไกคณะทำงาน
- สสจ.จำเป็นต้องเป็นแกนหลักหรือไม่ - องค์ประกอบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา บทบาทสมดุลหรือไม่ - ควรมีการติดตามงานที่กระชับมากขึ้น
- ทีมติดตามยังเห็นบทบาทน้อย - ทีมดำเนินการประชุม ดำเนินการได้ดี 2.บทบาทเจ้าภาพร่วม
- ตรังโดดเด่น แต่พัทลุงไม่ค่อยเห็นบทบาท
- ควรจัดบทบาทความสัมพันธ์อย่างไร
3. การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายจังหวัด 4. ประเด็น - มีประเด็นของภาคใต้  แต่ขาดประเด็นของจังหวัด
กลางน้ำ (กระบวนการตัดสินใจ)
1. รูปแบบสมัชชาสุขภาพภาคใต้
- ควรเหมือนหรือต่างจากเวทสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2. การเชื่อมประสานกับสมัชชาต่างๆในภาคใต้อย่างไร
3. การเตรียมความพร้อมของตัวแทนจังหวัด - ทำอย่างไรให้มีความเป็นตัวแทน
4. บทบาทกติกาการประชุม
- ควรมีการกำหนดให้ชัด
5. ระบบเอกสาร
- ร่างมติ
- สรุปเอกสารมติ
6 . สถานที่ /อาหาร / ที่ละหมาด
ประเด็นแลกเปลี่ยนอื่นๆ
- ควรมีสัญลักษณ์หรือวิธีการในการบอกห้องย่อยให้ชัดเจนขึ้น
- การควบคุมกติกาในห้องประชุม
- กระบวนการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ทำให้การไปเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชัดเจน เข้าใจประเด็นมากขึ้น
- ควรจัดทำแนวทางการประชุมสมัชชาสุขภาพภาคใต้
- ภาคใต้ควรมีรูปแบบของตนเอง
- การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำอย่างไรให้คนอีกจำนวนมากได้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ / สมัชชาสุขภาพทางอากาศ
- อยากให้ความสำคัญกับด้านศิลปวัฒนธรรม / ควรทำให้ลึกให้ถึงราก

โจทย์ที่ 2 คือ งานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ปี 2555
สรุป
กิจกรรมหลัก
- สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ปี 2555 “แผ่นดินทอง สองฝั่งทะเล”
- สมัชชาสุขภาพ 4 กลุ่มจังหวัด
- การสนับสนุนวิชาการ จิตวิญญาณสมัชชาสุขภาพ และสื่อสารสาธารณะ
1.สมัชชาสุขภาพภาคใต้ ปี 2555 “แผ่นดินทอง สองฝั่งทะเล”
1.1การขับเคลื่อนและติดตามมติ
- แผนพัฒนาภาคใต้
- พื้นที่จัดการตนเองและชายแดนใต้
- การจัดการภัยพิบัติและลุ่มน้ำ
- เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
1.2 วาระของ 4 กลุ่มจังหวัด
1.3 ห้องวิชาการ การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.สมัชชาสุขภาพ 4 กลุ่มจังหวัด
2.1 )กลุ่มจังหวัด ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์/ พังงา
ประเด็นร่วม การจัดการภัยพิบัติและลุ่มน้ำ ประเด็นของแต่ละจังหวัด (4 จังหวัด)
2.2 )กลุ่มจังหวัด ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สงขลา
ประเด็นร่วม นโยบายชายแดนใต้
ประเด็นของแต่ละจังหวัด
2.3)กลุ่มจังหวัด พัทลุง/ตรัง/สตูล
ประเด็นร่วม แผนพัฒนาภาคใต้
ประเด็นร่วมของแต่ละจังหวัด
2.4)กลุ่มจังหวัดนคร/กระบี่/ภูเก็ต
ประเด็นร่วม พื้นที่จัดการตนเอง
ประเด็นของแต่ละจังหวัด
ระยะเวลาจัดงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้  ปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม
---------------------------------------------------------------------------------
ข้อคิด มองไปข้างหน้า สมัชชาสุขภาพ
1. สร้างและสะสมทุนทางสังคมที่หาได้ยากในกลไกอื่น
2. สร้างสรรค์ความหลากหลายของรูปแบบการมีส่วนร่วม
3. สร้างช่องทางที่เชื่อมโยงความเห็นร่วมสู่การเปลี่ยนแปลง
4. สร้างกระบวนการสมัชชาสุขภาพให้เป็นวิถีแห่งสันติวิธี
5. สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยกระบวนการสานเสวนา
6. ความจริงคือสิ่งที่ได้ผล
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สมัชชาสุขภาพ ปรัชญา แนวคิดและจิตวิญญาณ)

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง