stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ภายใต้องค์กร เครือข่ายฅนสร้างสุข
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

หน่วยจัดการืพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมาย รวม 134 พื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ และศูนย์วิชาการภาคใต้ (สจรส.มอ.) ได้ร่วมกันทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 2559 และปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด้็นในการขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในหลายด้าน ดังนั้น คณะทำงานโครงการจึงจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้มาใช้ในการเสนอเป็นนโยบายสาธารณ ในงานสร้างสุขภาคใต้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้

2 2. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 13:34 น.