รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

หน่วยจัดการืพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมาย รวม 134 พื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ และศูนย์วิชาการภาคใต้ (สจรส.มอ.) ได้ร่วมกันทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 2559 และปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด้็นในการขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในหลายด้าน ดังนั้น คณะทำงานโครงการจึงจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้มาใช้ในการเสนอเป็นนโยบายสาธารณ ในงานสร้างสุขภาคใต้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้

2 2. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:34 น.