รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

หน่วยจัดการืพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมาย รวม 134 พื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ และศูนย์วิชาการภาคใต้ (สจรส.มอ.) ได้ร่วมกันทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 2559 และปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด้็นในการขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในหลายด้าน ดังนั้น คณะทำงานโครงการจึงจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้มาใช้ในการเสนอเป็นนโยบายสาธารณ ในงานสร้างสุขภาคใต้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้

2 2. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 ธ.ค. 60 ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 15 17,250.00 9,160.00
12 ม.ค. 61 พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 20 20,000.00 24,000.00
31 ม.ค. 61 พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 20 20,000.00 -
5 ก.พ. 61 ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด 35 0.00 -
17 ก.พ. 61 เวทีสังเคราะห์บทเรียน 35 42,750.00 57,300.00
รวม 125 100,000.00 3 90,460.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:34 น.