directions_run

ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ภายใต้องค์กร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 • ทิศทางของการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัฒน์และบริโภคนิยม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผลจากการพัฒนาประเทศ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเร่งการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นในขณะที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเอื้ออาทรกลายเป็นสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่และแก่งแย่งแข่งขันตามกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่รุกเข้ามากับโลกาภิวัฒน์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายมิติ ทั้งสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
 • ระบบสุขภาพกำลังเผชิญความท้าทายใหม่จากแนวโน้มของปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากโรคติดเชื้อเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และการบาดเจ็บ จนองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้การควบคุมป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นวาระสำคัญของโลก โดยประเทศต่างๆ ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนด 9 เป้าหมายหลัก คือ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การบริโภคเกลือหรือโซเดียม การบริโภคยาสูบ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและภาวะอ้วน การได้รับยาเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ยาที่จำเป็นและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับการรักษาโรคไม่ติดต่อ
 • ความพยายามในการหาวิธีรักษาพยาบาลใหม่ๆ ตามความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการจัดการปัญหาสุขภาพรูปแบบใหม่นี้ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจึงมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดย กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter, 1986) ได้ขยายปริมณฑลของนิยาม การสร้างเสริมสุขภาพ ออกไปจากขอบเขตความหมายเดิม โดยเสนอว่าการสร้างเสริมสุขภาพมีสาระสำคัญ 5 องค์ประกอบ คือ
 1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build healthy public policy)
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environments)
 3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน (Strengthen community actions)
 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills)
 5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข (Reorient health services)
 • ในขณะที่กรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (6 building blocks of WHO health system framework, 2007) ยังไม่สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในปัจจุบันได้เท่าที่ควร จึงมีการขยายกรอบแนวคิดเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วม เพิ่มเติมเป็น 6 building blocks plus คือ
 1. ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล (Leadership and governance)
 2. การเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health financing)
 3. กำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce)
 4. ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical products, vaccines and technologies)
 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ (Health information system)
 6. ระบบบริการสุขภาพ (Service delivery)
 7. กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation)
 • แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีนโยบายและโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แต่ยังไม่สามารถพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้เท่าที่ควรการทำงานของเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาจึงมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่มีความจำเพาะในแต่ละพื้นที่ โดยการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ระหว่างบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และแกนนำภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเสริมศักยภาพการทำงาน เสริมแรงและกำลังใจในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยมีกระบวนการทำงานทั้งในเชิงระบบและเชิงประเด็นในระดับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย มีการจัดบริการเชิงรุก การเยี่ยมบ้าน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยปรับกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงมากขึ้น เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
 • กรอบแนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นฐานของการพัฒนาแนวคิดระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System – DHS) ภายใต้กรอบแนวคิด UCARE และต่อมาได้ขยายเป็นกรอบแนวคิด UCCARE ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ
 1. การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team)
 2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation)
 3. ผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ (Customer focus)
 4. การทำงานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
 5. การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)
 6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care)
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะภาคใต้ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย

 

2 2. สร้าง เชื่อมร้อย และพัฒนากลไกระบบสุขภาวะ ทั้งของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ในการจัดการด้านสุขภาวะของพื้นที่

 

3 3. เพื่อพัฒนางาน สานพลัง และบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
4 - 5 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 1 0 0.00 -
13 - 14 ก.พ. 61 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 2 0 0.00 -
29 มี.ค. 61 ประชุมห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาพ:เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในงานสร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2560 10:58 น.