รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุน

5 กรกฎาคม 2561
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 27 ส.ค. 2561 12:47:57
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.โดยนายสมชาย  ละอองพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้กองทุนนำร่อง 10 กองทุนสามารถทำโครงการปัจจัยเสี่ยงได้ และผลผลิตที่ต้องการคือ 1. เกิดแผนสุขภาพชุมชนกองทุนละ 4 แผนงานคือ PA สุรา ยาสูบและยาเสพติด  2. แต่ละแผนงานมีโครงการที่ดี
 • ทำความเข้าใจสิ่งที่ ท้องถิ่นยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการทำงานของคณะกรรมการกองทุน ทิศทางการทำงานแก้ไขปัญหาสุขภาพผ่านกองทุนตำบล
 • สอบข้อซักถามที่กองทุนยังไม่มีความมั่นใจ
 • ให้แต่ละกองทุนปฏิบัติการทำโครงการตามแผนงาน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล

29 มกราคม 2561
อนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 27 ส.ค. 2561 12:35:43
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงให้สามารถพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผลกองทุนได้ และพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้โปรแกรมในการพัฒนาโครงการและการติดตามโครงการออนไลย์ได้
 • ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 • ทำความเข้าใจระเบียบกองทุน
 • แลกเปลี่ยน สอบถามและเติมเต็ม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00