คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 185,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุนชนบบ้านเกาะสะท้อน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุนชนบ้านเกาะสะท้อน (นายเจริญนิลวิจิตร์)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะสะท้อนตำบลนานาค ตำบลโฆษิต ตำบลไพรวะันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 185,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 185,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 185.00 2 0.00
17 ก.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อบรมกฎหมายเบื้องต้น จัดกิจการใช้เครื่องมือ พิธีเปิดโครงการ จัดเวทีสรุปการดำเนินงาน 0 185.00 0.00
15 ก.ค. 61 องค์กรภาคภาคประชาสังคมได้งบตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:34 น.