directions_run

เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2560
งบประมาณ 240,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สามแยกเป็นหนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประดิษฐ์คลานุรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เด็กและเยาวชบ้านสามแยกหมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3249102598629,101.79912402601place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงและมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากอีกทั้งวัฒนธรรมต่างๆ แฝงตัวมากับการคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเข้ามาครอบงำต่อการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน ทำให้ปัจจุบันทางภาครัฐและเอกชนมีแนวคิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเน้นสร้างคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังเน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม โดยอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม แต่อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้ต้องอยู่ที่การเฝ้าระวังและให้การเรียนรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง แกนนำชุมชนเป็นต้น จึงจะทำให้เด็กที่เปรียบได้ดั่งต้นกล้าที่รอวันเติบโตเพื่อจะงอกเงยเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ร่มเงาและเป็นประโยชน์กับสิ่งรอบข้าง จากปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน โดยนำไปสู่ปัญหายาเสพติด ปัญหาการละเลยเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันและปัญหาอื่นๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและชุมชน ทำให้องค์กรสามแยกเป็นหนึ่งจัดโครงการ“เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม”เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กเยาวชนและชุมชนอย่างแท้จริง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 0.00
8 ก.ย. 60 - 8 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 ค่ายเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 บรรยายธรรม ประกวดกิจกรรมบนเวที 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:42 น.