คนสร้างสุข

directions_run

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 219,190.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะนาเซ เปาะดิง (ประธานโครงการฯ)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพปัญหาด้านการศึกษาในปัจจุบัน ที่ถือว่ายังคงเป็นจุดด่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีเท่าที่ควรมากนัก โดยเฉพาะปัญหาการไม่ได้รับการศึกษาที่ดีของเด็กและเยาวชน และยิ่งเป็นปัญหาขึ้นไปอีกกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องด้วยสภาพปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ดังนั้น “การส่งเสริมและเสริมพลังทางการศึกษา” จึงถือเป็นกระบวนการพัฒนาทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่ง ณ วันนี้ ซึ่งในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น คปต.สน., กอ.รมน.ภาค 4 สน., และ ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก อันจะเห็นได้จากกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาสู่การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการนำพาความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี กระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจทางการศึกษา และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกสายการศึกษาและสายงานอาชีพ ตลอดจนการแนะแนวชี้แนะผ่านบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษา หน้าที่การงาน และด้านอื่นๆ ก็ถือเป็นกุญแจที่สำคัญในการได้รับการศึกษาที่ดีของเยาวชน ด้วยเหตุผลประการที่ว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถค้นหาตัวเองเจอ ในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกเส้นทางอาชีพของตัวเองในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แต่ยังค้นหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่า ตัวเองมีความสามารถหรือความถนัด และความชอบในด้านใดหรือต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาใด กระทั่งเกิดปัญหาตามมาก็คือ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วมีการออกกลางคัน (รีไทล์) หรือลาออกเพื่อสอบเข้าศึกษาใหม่ เนื่องจากศึกษาไม่ตรงกับความถนัดหรือความชอบ ทำให้เสียเวลาในการสร้างอนาคตของตัวเอง และยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการสอดรับนโยบายของรัฐบาลในด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS” ซึ่งเป็นองค์กรกิจกรรมอิสระของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมหนึ่งที่ทำงานขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต”ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของอนาคต ทางการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการเลือกแนวทางศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมพลังและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของเครือข่ายฯ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์และส่งต่อกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสู่ความสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 2,400.00 2 2,400.00
23 ก.ย. 60 การประชุมคณะทำงานเครั้งที่ 1 0 2,400.00 2,400.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:52 น.