คนสร้างสุข

directions_run

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 156,285.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลจอเบาะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำหมัดสันหมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) ม.6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 156,285.00
รวมงบประมาณ 156,285.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เยาวชนบางส่วนในวันนี้เป็นปัญหาที่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลัก ๆ หลายอย่างด้วยกัน เช่น การขาดคุณธรรม จริยธรรม ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ขาดทักษะในด้านความรู้ยาเสพติด พวกเขาจึงต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วนของสังคม(ลอกมาตามที่ทำ)

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 11,225.00 0 0.00
18 ก.ย. 60 - 18 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 9,100.00 -
14 ก.ค. 61 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 2,125.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:54 น.