คนสร้างสุข

directions_run

การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ ๋่่
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 200,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ นายมูหามะดูรี มูดอ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูหามะดูรี มูดอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้ภาษาอัลกุรอานบ้านสะหริ่ง หมู่ที่ ๑ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 200,300.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 200,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

บ้านสะหริ่ง เดิมชื่อบ้านสะหริ่งนั้นมาจากคำว่า “สือริง” ซึ่งแปลว่า แห้ง ซึ่งต้นกำเนิดคำว่า “สือริง” มาจากชื่อหมู่บ้านในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเมื่อหลายปีมาแล้ว ประมาณ ปีพ.ศ.2426 ชาวบ้านสือริง รัฐกลันตัน ได้เข้ามาบุกเบิกป่าเพื่อทำเป็นที่ทำกินและเรียกว่า “สือริง” และ ในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า “สือริง”แต่ทางราชการเรียกว่าบ้านสะหริ่ง เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งในตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสสภาพทั่วไปตำบลโฆษิตตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบไปทางทิศใต้ 15 กิโลเมตรเนื้อที่ทั้งหมด 19.844 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,402.500 ไร่ภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ คลองปูยูไหลผ่านทางทิศเหนือของตำบลเป็นแนวเขตระหว่างตำบลโฆษิตและตำบลเกาะสะท้อนส่วนทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำสุไหงโก-ลก ไหลผ่าน เป็นแนวเขตแดนระหว่างตำบลโฆษิตกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเกาะสะท้อน ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลนานาค และอำเภอสุไหงโก-ลก ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลพร่อน และอำเภอสุไหงปาดี จำนวนหมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสะหริ่ง
หมู่ที่ 2 บ้านบอฆอ หมู่ที่ 3 บ้านปะลุกา หมู่ที่ 4 บ้านโคกมือบา หมู่ที่ 5 บ้านปลักปลา จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,690 คน แยกเป็น ชาย 3,303 คน หญิง 3,387 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 337 คน/ ตร.กม.

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 7,639.00 16 201,300.00
1 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการดำเนินโครงการ การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมกีรออาตีย์ 0 29.00 29,000.00
1 - 2 ต.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการ ครั้ง1 0 9.00 2,450.00
6 - 10 ต.ค. 60 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0 2,450.00 2,450.00
10 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 59 งบบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์การสอน 0 3.00 4,000.00
16 - 20 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรกีรออาตีย์ ครั้งที่ 1 0 17.00 17,000.00
23 - 27 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรกีรออาตีย์ ครั้งที่ 2 0 17.00 17,000.00
28 - 31 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัลกุรอานกีรออาตี กาลามุลลอห์ ยะหริ่ง 0 33.00 33,500.00
1 - 30 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 6 ฝึกฝนการอ่าน,เข้าใจสระ,วิธีการอ่านรวดเร็ว 0 29.00 29,000.00
1 - 30 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 8 สรุปและประเมินผลโครงการ 0 13.00 13,000.00
10 พ.ย. 60 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0 2,540.00 2,450.00
14 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงขับเคลี่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 4อบรมหลักสูตรกีรออาตีย์ครั้งที่3 0 17.00 17,000.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 7เวทีทดสอบการอ่านแบบกีรออาตีย์ 0 25.00 25,000.00
14 ก.ค. 61 งบบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 3.00 3,000.00
14 ก.ค. 61 - 30 ธ.ค. 60 งบบริหารจัดการกิจกรรมที่ 3 ค่าประสานงาน 0 4.00 4,000.00
18 ก.ค. 61 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0 2,450.00 2,450.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:56 น.