คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ)
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนมัสยิดหะยีดาวูดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง (ประธานศูนย์)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ มัสยิดหะยีดาวูด ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4388968623349,101.81978731137place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันส่งผลให้อัตราการมีชีวิตของประชากรชาวไทยมีอัตราอายุยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งส่วนทางกับอัตราการเกิด ปัจจุบันอัตราผู้สูงอายุได้เพิ่มอัตรามากขึ้นจนต้องเป็นภาระให้กับรัฐบาลต้องดูแลให้เบี้ยยังชีพดูแลสุขภาพ จะเห็นว่าในจำนวนผู้สูงอายุในอัตราน้อยมากที่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีจากบุตรหลาน เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีฐานะ ลูกหลานมีกำลังทรัพย์ที่จะดูแลหรือจ้างผู้ดูแล แต่ผู้สูงอายุอีกจำนวนมากต้องดิ้นรนทำมาหากินด้วยลำแข่งลำขาของตนเองแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพตนหรือหากไม่เป็นเช่นนั้นต้องตกเป็นภาระของสังคม
ปัจจุบันประเทศได้ก้าวสู่ประเทศ 4.0เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี กินดีอย่างทั่วหน้า และเพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากรให้เท่าทันกับการเพิ่มจำนวนอย่างมีนัยสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนา พบว่าประชากรไทยปี พ.ศ. 2555 ทั่วประเทศจำนวน 64,456,695 คน จำนวนบ้าน 22,836,819 หลังคาเรือน แยกตามเพศได้ดังนี้ เพศชาย 321,683,000 คน เพศหญิง 32,730,000 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 8,111,000 คน มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจำนวน 5,389,000 คน อัตราการเกิด (ต่อประชากรพันคน) จำนวน 12 คน และอัตราการตาย (ต่อประชากรพันคน) จำนวน 7.1 คน ส่วนอายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี ที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป ชายอยู่ที่จำนวน 19.1 ปี หญิงอยู่ที่ 22.2 ปี และอายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี ที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปี จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไป ชายอยู่ที่จำนวน 15.7 ปี หญิงอยู่ที่จำนวน 18.2 ปี (สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 21 มกราคม 2555) เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 จำนวนประชากรไทยทั้งสิ้น 65,931,550 คน แยกตามเพศได้ดังนี้ เพศชาย 32,357,808 คน เพศหญิง33,573,742 คนหากแยกตามอายุ 60 ปี เพศชาย317,317 คน เพศหญิง 360,778คน รวม 678,095คน อายุ 70 ปี เพศชาย 166,368 คนเพศหญิง 204,155 คน รวม 370,523 คน อายุ 80 ปี เพศชาย 79,853คน เพศหญิง 114,803 คน รวม 194,656 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน 2559) (http://thaitgri.org/?p=36614g เข้าถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560) ได้คาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยว่า ประชากรวัยเด็กลดลง สวนทางกับประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุถึง 16 คน เพิ่มจาก 10.7 คน ในปี 2537 ขณะที่อัตราส่วนการเป็นภาระวัยเด็กนั้นลดลงเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้ประมาณการณ์ว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 15.3 ในปี 2563 และนั่นหมายความว่า อัตราส่วนของวัยแรงงานต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นวัยที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นไปอีก เป็นการวัดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ADL (Activity Daily Living) เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระบ่งบอกถึงความต้องการการดูแล และการจัดบริการช่วยเหลือดูแลที่สังคมควรจัดให้มีขึ้นสถานการณ์และแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะต้องจัดการเพื่อเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตให้สามารถรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนประชากรใน จังหวัดนราธิวาสจำนวนหลังคาเรือน 104,079 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 560,614 คน จำนวนผู้สูงอายุ 53,109 คน จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง13,255คนจำนวนผู้พิการ6,538 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย,http://narathiwat.kapook.com/ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2560) ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดนราธิวาส ปี 2560 มีจำนวนสูงถึง 53,109 คน จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 13,255 คน และจำนวนผู้พิการ 6,538 คน นอกจากนั้นแล้วยังมีจำนวนเด็ก วัยรุ่นที่ครอบครัวยากจนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ กลายเป็นปัญหาสังคม ทางรัฐบาลเองก็พยายามหาวิธีทางแก้ไขในลักษณะต่างๆ ผู้ประสบภัยพิบัติ ที่จำเป็นต้องให้การดูแล ให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนทันที จึงได้เห็นความสำคัญไม่ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในกรอบข้อบัญญัติของกฎหมายบ้านเมืองและศาสนา ด้วยวิธีการจัดทำกิจกรรมฮะละเกาะฮ์ (เรียนรู้บทบัญญัติ) อบรม ฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ กิจการจิตอาสา เยี่ยมเยียนสร้างเครื่องข่ายผู้ป่วยยิ้มได้อย่างนี้เป็นต้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 98,253.00 12 250,000.00
10 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0 8,470.00 8,470.00
14 ต.ค. 60 - 14 ก.ค. 61 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 7,000.00 2,000.00
21 ต.ค. 60 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 0 5,250.00 1,820.00
25 ต.ค. 60 - 25 ก.ค. 61 อบรมเรื่องการบริหารจัดการฮะละเกาะฮ์ 0 93.00 93,600.00
25 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0 11,570.00 11,570.00
22 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0 8,470.00 8,470.00
14 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0 40,080.00 11,570.00
14 ก.ค. 61 ประสานงาน 0 0.00 7,000.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ปี 2560 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ 0 1,820.00 90,000.00
18 ก.ค. 61 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 0 5,250.00 5,250.00
18 ก.ค. 61 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารนชน 0 10,250.00 10,250.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:56 น.