คน(ใต้)สร้างสุข happy network

พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 236,680.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์อิซละหบ้านกูบู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3172103401712,101.97780018679
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 236,680.00
รวมงบประมาณ 236,680.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เมื่อปี พ.ศ.2552 รัฐบาลต้องการแก้ไขวิกฤตแรงงานในประเทศ โดยได้ดำเนินโครงการต้นกล้าอาชีพ หรือโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน คนในชุมชนบ้านกูบู และบ้านกูแบยู ก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกันหลายคน จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว สมาชิกกลุ่ม จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู ก่อตั้งเมือปี พ.ศ.2552 โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน และมีแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งการก่อตั้งครั้งแรก มีสมาชิกเข้าร่วม 50 คน และด้วยความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ชาวบ้านได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกันมาก ซึ่งปัจจุบันมี สมาชิกทั้งหมด 250 คน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีคนที่มีตำแหน่งในชุมชน และที่สำคัญไม่เคยได้รับงบประมาณอุดหนุน จากส่วนราชการ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมอันยาวนาน มาเกือบ 10 ปี สามารถการันตีได้ ว่ากลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง และมีความเข้มแข็งมากพอสมควร ดังนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าทาง ศอ บต. ได้จัดทำ “โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทางกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์ บ้านกูบู จึงได้จัดประชุมกัน และได้ข้อสรุปว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุ่มฯ เพื่อให้เป็นที่พึงของชุมชนในอนาคตจึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบูซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อน ประเด็นที่ 5 เรื่องงานการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทาง ศอ บต.ได้แยกประเภทโครงการ/ประเด็นงาน
ตามที่ได้ทราบกันว่า ตั้งแต่ปี 2547 เกิดเหตุการณ์ความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเกิดผล กระทบมากมายต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านอื่นๆ อีกมากมาย จึงเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ด้วยกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู
เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน แต่ขาดปัจจัยด้านงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบู โดยจะแยกประเภทอาชีพ ตามอายุ ตามเพศตามวัย ของสมาชิกในกลุ่ม เช่นวัยรุ่น หรือเยาวชน จะอบรมการสกรีนเสื้อ การผลิตปุ๋ยชีวภาพในส่วนของสุภาพสตรี ฝึกอบรมทำขนมไทย ฝึกอบรมปักจักรตัดชุดสตรีและ อื่นๆ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีงานทำการ มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชา 2 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน 3 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 4 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 ก.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 2 ครั้ง (4เดือน) รวม 8 ครั้ง 15 15,600.00 15,600.00
16 ก.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 15 3,850.00 3,850.00
29 ก.ย. 60 อบรมเรื่องการบริหารจัดการ 15 3,250.00 3,250.00
30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชิวภาพ 60 68,400.00 68,400.00
7 - 9 ต.ค. 60 ฝึกอาชีพทำขนมไทย 61 38,583.00 38,583.00
13 - 15 ต.ค. 60 ฝึกอาชีพสกรีนเสื้อ 61 51,252.00 51,252.00
21 - 23 ต.ค. 60 ฝึกอาชีพการปักจักรตัดชุดเสื้อสตรี 61 53,120.00 53,120.00
25 - 30 ต.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 15 2,625.00 2,625.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 111 0.00 0.00
รวม 414 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 13:58 น.