คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ 069
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 175,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส. วนิดาหะยีเจ๊ะมิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มแม่บ้านนาโอนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลรือเสาะจ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 175,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
รวมงบประมาณ 175,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน กับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการหนึ่ง คือ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยบูรณาการกระบวนการการผลิต บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งชองชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อ การนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า บริการ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการลงทุนสร้างอาชีพ และรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งสร้างระบบวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ ดั้งนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม ฝึกอบรมและสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลรือเสาะ ซึ่งมีประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรการปลูก ข้าวโพด และ ฟักทองซึ่งในขณะนี้ ข้าวโพดในพื้นที่เกิดภาวะล้นตลาด ประชาชนขาดรายได้เนื่องจาก ขายไม่ได้ทำให้เกิด โครงการที่จะนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น โดย ที่จะแปรรูปเป็น ข้าวเกรียบที่ทำด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้เกิดคุณค่า และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านนาโอนตำบลรือเสาะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใยดาหลาบ้านนาโอนจึงจัดโครงการแปรรูปข้าวโพด และ ฟักทอง ขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 66,722.00 1 0.00
26 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานโครงการ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๐๕๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานโครงการ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็น 0 64,922.00 -
5 ต.ค. 60 - 5 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทำงานโครงการ จ ำนวน 2ครัง 0 1,800.00 -
27 - 29 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 บันทึกข้อมูล โครงการขับเคลือนการมีสวนร่วนของภาคประชาสัคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:59 น.