คนสร้างสุข

directions_run

ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 193,086.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แกแมก้าวหน้าบ้านแกแมเก้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาอารี บินนิเลาะ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แกแมก้าวหน้า บ้านแกแมเก้า
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรมโครงการแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ี 1ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสตำบลตันหนงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 2 ณ.สถาบันการเงินชุมชนวัดไชยรัตนารามหมู่ 3(วัดบ้านไท) ตำบล ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 193,086.00
รวมงบประมาณ 193,086.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหายางพารา ราคาถูกลงในรอบ ๒ ปีทำให้ศักยภาพในการออมและการจ่ายหนี้ของสมาชิกลดลงและไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน กับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการหนึ่ง คือ การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยบูรณาการกระบวนการการผลิต บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งชองชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชนและจำหน่ายในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนชุมชนเมือง สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อ การนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า บริการ และสร้างความร่วมมือในการลงทุนสร้างอาชีพ และรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งสร้างระบบวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ ดั้งนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน และภาคระชาชนทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม ฝึกอบรมและสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลตันหยงมัส

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแกแมเก้าจึงจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกแม่บ้านให้ตามความประสงค์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 114,782.00 9 196,518.00
27 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะทำงานโครงการด้านบริหารจัดการ 0 900.00 2,000.00
10 - 12 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกและพัฒนาอาชีพการทำขนมพื้นบ้านรุ่นที่ 1 0 0.00 76,436.00
12 ต.ค. 60 ค่าตอบแทนวิทยากร รุ่นที่ 1 0 30,000.00 30,000.00
5 - 8 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ ๔ โครงการฝึกทบทวนและพัฒนาอาชีพการสร้างกระเป๋าจากเชือกร่ม รุ่นที่ ๒ 0 51,482.00 51,482.00
8 พ.ย. 60 ค่าตอบแทนวิทยากร รุ่นที่ 2 0 23,000.00 23,000.00
22 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีสรุปผลการจัดโครงการ และพิธีปิดโครงการ 0 3,300.00 3,300.00
29 พ.ย. 60 - 29 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 2 (งบบริหาร) จัดทำเอกสารดำเนินงานโครงการ 0 6,100.00 7,000.00
15 ก.ค. 61 บันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ ๒ พิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 0 0.00 3,300.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 13:59 น.