คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรสำนึกรักบ้านเกิดบ้านบาโง หมู่ที่4 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำหมัด สมะแอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 116 หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2246787112026,101.64991343022place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

องค์กรสำนึกรักบ้านเกิดหมู่ที่ 4ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้มีรายได้จากงานประจำไม่ว่าจะเป็น ครู,พนักงาน อบต., พนักงานจ้างบริษัท, พนักงานจ้างทั่วไป และบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ที่ต้องการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้เจริญยิ่งๆ ไปโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้มีชีวิตที่ดีกว่า 2. สร้างจิตสำนึกให้คนในหมู่บ้านมีความรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง 3. จัดหาและสมทบทุนให้เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน 4. พัฒนาบ้านบาโงให้เป็นระเบียบสะอาดและน่าอยู่ 5. จัดเวทีพบปะและอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 6. จัดหาอาชีพให้กับเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 7. จัดกิจกรรมค่าฤดูร้อนให้กับน้องๆตาดีกาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า....
ช่วยเหลือเด็กกำพร้า เยี่ยวยาผู้ด้อยโอกาส บาโงหมู่บ้านสะอาด ปราศจากยาเสพติด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางองค์กรสำนึกรักบ้านเกิดบ้านบาโง ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรมทาสีโรงเรียนตาดีกาปรับภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียนตาดีกาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (แลกของขวัญ ) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน เป็นต้น อนึ่ง องค์กรสำนึกรักบ้านเกิด บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาอาชีพให้กับเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและช่วยเหลือสังคมต่อไปจึงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ“โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตที่กว่าสำหรับน้องๆ ตาดีกา (กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพร เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ ตาดีกา)”เพราะปัจจุบันเด็กนักเรียนตาดีกาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากหน่วยงานราชการแต่อย่างใดจึงทำให้เด็กบางคนที่กำพร้าที่มีรายได้น้อยไม่สามารถกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนได้ ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านตลอดซึ่งเป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องไปส่ง-ไปรับเด็กตาดีกาเพื่อกลับไปกินข้าวที่บ้านทำให้ไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อนๆช่วงพักเที่ยงส่งผลให้เด็กขาดเพื่อน และการเรียนต่ำกว่าเพื่อนๆ ในห้องเดียวกัน ดังนั้นองค์กรสำนึกรักบ้านเกิด บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการ“โครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตที่กว่าสำหรับน้องๆ ตาดีกา(กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพร เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ ตาดีกา)” ณศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบาโง (ตาดีกาตามันวะห์ยู) หมู่ที่ 4ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 252,000.00 15 250,000.00
26 มิ.ย. 60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 5,060.00 5,060.00
25 ก.ย. 60 1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ครั้งที่1 0 1,800.00 1,800.00
30 ก.ย. 60 จัดประชุม/อบรมให้ความรู้การเลี้ยงปลาหมอชุมพรในกระชัง 0 23,550.00 23,550.00
1 ต.ค. 60 จ้างเหมาขุดลอกคลอง 0 9,000.00 9,000.00
4 ต.ค. 60 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระชัง 0 44,740.00 44,740.00
6 ต.ค. 60 จัดซื้อพันธ์ุปลาและอาหารปลา 0 75,225.00 75,225.00
15 ต.ค. 60 พาคณะไปดูงาน ครั้งที่ 1 0 3,500.00 1,500.00
25 ต.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0 1,800.00 1,800.00
1 พ.ย. 60 พาคณะไปดูงานครั้งที่ 2 0 1,500.00 1,500.00
25 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0 1,800.00 1,800.00
25 พ.ย. 60 จัดซื้อพันธ์ุปลาและอาหารปลา คร้ังที่ 2 0 75,225.00 75,225.00
2 ธ.ค. 60 พาคณะไปดูงาน ครั้งที่ 3 0 1,500.00 1,500.00
10 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0 1,800.00 1,800.00
23 ธ.ค. 60 ประชุมเพื่อรวบรวมทำรูปเล่ม 0 5,500.00 5,500.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 14:00 น.