คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 157,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิเอาว์กอฟ อัลมิสบะฮฺ โรงเรียนประทีปวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ อัดนัง อาแวบือซา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3525857904323,101.6675208492place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐ จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 และที่ 92/2558 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย : มีหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุยและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า, ระดับคณะพูดคุยหลัก : มีเป้าหมายบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐ (TRACK ๑) และระดับปฏิบัติในพื้นที่ : มีเป้าหมายกลุ่มภาคประชาสังคม (TRACK ๒) และกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป (TRACK ๓) ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข เป็นผู้มีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับคณะพูดคุยหลัก และระดับปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหน้าที่สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ในการขับเคลื่อนการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการพูดคุยสันติสุข ด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมและกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. ศอ.บต.มีภารกิจตาม พรบ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๑๐) กำหนดให้ ศอ.บต.มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาตรา ๙ (๔) ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียหายต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ จำเป็นต้องส่งเสริมการสร้างกิจกรรมและสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม ให้กับภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของรัฐ ศอ.บต. จึงได้จัดทำ “โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นมา

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 150,307.00 2 11,150.00
28 ก.ย. 60 - 28 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานมูลนิธิฯ (ครั้งที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 0 3,700.00 11,150.00
1 - 15 ต.ค. 60 ปลูกพันธ์ไม้(กล้วย) 0 30,000.00 -
9 ต.ค. 60 - 9 ส.ค. 61 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพันธ์ไม้ รุ่นที่ ๑ ๑-การอบรม เรืองการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 0 17,425.00 -
10 ต.ค. 60 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพันธ์ไม้ รุ่นที่ ๒ ๑-การอบรม เรืองการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 0 17,425.00 -
16 - 31 ต.ค. 60 ปลูกพันธ์ไม้(มะนาว) 0 20,850.00 -
28 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานมูลนิธิฯ (ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) 0 3,700.00 -
29 ต.ค. 60 การอบรม เรื่องการเพาะเห็ด รุ่นที่ ๑ 0 10,600.00 -
29 ต.ค. 60 การอบรม เรื่องการเพาะเห็ด รุ่นที่ ๒ 0 10,600.00 -
31 ต.ค. 60 การอบรมเรื่องการแปลรูปอาหาร (จากกล้วย) รุ่นที่ ๑ 0 10,350.00 -
31 ต.ค. 60 การอบรมเรื่องการแปลรูปอาหาร (จากกล้วย) รุ่นที่ ๒ 0 10,350.00 -
1 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานมูลนิธิฯ (ครั้งที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐) 0 7,200.00 -
23 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานมูลนิธิฯ (ครั้งที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐) 0 7,950.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0 157.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 14:01 น.