คนสร้างสุข

directions_run

อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 232,220.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอิสลามบาเจาะวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำหมัด แม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 232,220.00
รวมงบประมาณ 232,220.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิสัมพันธ์กับชาวไทยมุสลิมและชาว ไทยพุทธที่ถูกต้องเหมาะสม นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และศาสนา ทั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ได้ และภายใต้บริบทของสภาพการณ์ในสังคมยุคปัจจุบันทั้งสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสภาพของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างเสริมโอกาสให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ามฐานวัฒนธรรม จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มเยาวชน จากพื้นที่ต่างๆได้เรียนรู้กว้างไกลมากขึ้นกว่าชุมชนหรือสังคมของตนเอง อันจะนำไปสู่การปรับใช้ที่เหมาะสมต่อไปกับบริบทของสังคมตนเองนั้น

มูลนิธิอิสลามบาเจาะวิทยา มีโรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ในฐานะสถาบันการศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ กอปรกับได้สัมผัสถึงเหตุการณ์และสถานการณ์อยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการอบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจระหว่างต่างศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ มีการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในการใช้ชีวิตให้ข้อคิดต่างๆที่เยาวชนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 230,020.00 9 232,220.00
24 ก.ย. 60 - 24 ก.ค. 61 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 0 2,200.00 2,200.00
26 ก.ย. 60 - 26 ก.ค. 61 จัดกิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการบริหารจัดการ 0 3,250.00 3,250.00
29 ก.ย. 60 - 29 ก.ค. 61 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 3,000.00 3,000.00
3 ต.ค. 60 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 0 2,200.00 2,200.00
5 - 6 ต.ค. 60 พิธีเปิดกิจกรรม 0 215,045.00 215,045.00
2 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 0 0.00 2,200.00
6 พ.ย. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 2,125.00 2,125.00
15 ก.ค. 61 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 0 2,200.00 2,200.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลโครงการ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 09:58 น.