คนสร้างสุข

directions_run

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัจมุดดีนอูมา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 5 ถ.ระแงะ่มรรคา ม.7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.305929613992,101.72024388724place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงมาโดยต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายของภาครัฐในแต่ละห้วงเวลา และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่นๆ
อย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในระยะที่ผ่านมาภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ได้มีความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายมาแล้วหลายฉบับซึ่งส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่สถานการณ์ความรุนแรงก็ยังปรากฏอยู่ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน ภาครัฐจึงจำเป็นต้องตระหนักและเรียนรู้ที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขเรื่องที่เป็นสาเหตุของปัญหาต้องปรับทัศนคติและวิธีคิดในการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความเข้าใจและการให้เกียรติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการยอมรับและเห็นคุณค่าของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์นำไปสู่สันติสุขสันติภาพอย่างยั่งยืง อนึ่ง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562ภายใต้วิสัยทัศน์“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรงวิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้องพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน” โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดโดยแย้ง โดย (2)ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐให้มีเอกภาพและสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.พ.ต.)เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ทำงานลงพื้นที่สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยใช้เวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขและเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐได้แสดงความคิด ความเห็นต่างๆ อย่างอิสระโดยการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (ดังปรากฏตามรายงานที่ส่งมาด้วย)นั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในระดับพื้นที่ ชุมชนหรือระดับรากหญ้ามูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ม.พ.ต.) จึงอาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา โดยใช้วิธีการลงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยน และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 – 2562 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป(ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกแนบท้าย)

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 161,150.00 22 250,000.00
25 ก.ย. 60 1. ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง 0 5,600.00 5,600.00
26 ก.ย. 60 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน 0 8,600.00 8,600.00
29 ก.ย. 60 ค่าติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 0 500.00 500.00
12 ต.ค. 60 จัดอบรมครั้งที่ 1“เวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” 0 50.00 50,000.00
20 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงานครั้งที่ 2 0 5,600.00 5,600.00
20 ต.ค. 60 ค่าติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรม คร้ังที่ 2 0 500.00 500.00
23 ต.ค. 60 จัดอบรมครั้งที่ 2 "เวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 53,500.00 50,000.00
25 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0 5,600.00 5,600.00
25 ต.ค. 60 ค่าติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 0 500.00 500.00
28 ต.ค. 60 จัดอบรมครั้งที่ 3“เวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” 0 5,600.00 50,000.00
5 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ/และคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0 5,600.00 5,600.00
15 พ.ย. 60 จัดอบรมครั้งที่ 4“เวทีพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” 0 53,500.00 50,000.00
23 ธ.ค. 60 ค่าติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4 0 1,500.00 500.00
25 ธ.ค. 60 จัดทำเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม 0 5,000.00 5,000.00
25 ธ.ค. 60 ประชุมสรุปกิจกรรม ครั้งที่ 1 0 1,000.00 1,000.00
28 ธ.ค. 60 ค่าพาหนะคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 3 0 500.00 3,000.00
30 ธ.ค. 60 ถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรม งวดที่ 2 0 500.00 500.00
30 ธ.ค. 60 ประชุมสรุปกิจกรรม ครั้งที่ 2 0 1,000.00 1,000.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00
31 ก.ค. 61 ค่าพาหนะคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรม คร้้งที่ 2 0 3,000.00 3,000.00
31 ก.ค. 61 ค่าพาหนะคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 4 0 3,000.00 3,000.00
31 ก.ค. 61 ถ่ายเอกสารสรุปกิจกรรม งวดที่ 1 0 500.00 500.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:02 น.