คนสร้างสุข

directions_run

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 198,345.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอบาเจาะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำมัด สาและ 0828296162
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5171444874851,101.65211677551place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 198,345.00
รวมงบประมาณ 198,345.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนาน เกิดจากปัญหาหลายมิติแม้ว่าหลายภาคส่วนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร พื้นที่ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญยิ่ง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ และหากสังคมในระดับชุมชนได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำในท้องที่มีความเข้าใจ เป็นปึกแผ่น สามัคคี กลมเกลียวสามัคคี จะสามารถนำพาชุมชนสังคมไปสู่การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเป็นการต่อยอดกิจกรรมสภาสันติสุขตำบล, กิจกรรมเสวนาสัญจร ขจัดปัญหาความขัดแย้ง กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.), กิจกรรมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการที่จะทำให้เหตุการณ์ก่อความไม่สงบยุติลงได้ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมในชุมชนเป็นสำคัญหนทางปฏิบัติที่น่าจะได้ผลที่สุดทางหนึ่ง คือ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแบบรวมการในพื้นที่ สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในทุกมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเกลียดชังต่อกัน ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุก ๆ สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อมีความเข้าใจถูกต้อง ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดกฎหมู่บ้านเกิดการขับเคลื่อน เกิดพื้นที่ปลอดภัย และเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยาย ความสันติสุขก็จะกลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,400.00 3 0.00
30 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 1 0 1,400.00 0.00
16 ต.ค. 60 - 16 ก.ค. 61 จัดกิจกรรมตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ ตำบล 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูล 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:04 น.