คนสร้างสุข

directions_run

การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 231,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุามอาสามุสลิมร่วมใจสานใจสู่สันติ ดารุลมุสตอฟาร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรินทร์ ลาเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 3 จชต.
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 231,000.00
รวมงบประมาณ 231,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัญหาหลักของการเกิดเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ คือ การที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้บิดเบือนคำสอนในหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง ยุยงให้แบ่งแยกเชื้อชาติ ให้เกลียดชังคนต่างศาสนา สร้างความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเป็นปฐมเหตุ ในการพัฒนาไปสู่ความรุนแรงในระดับต่าง ๆ แนวคิดในการแก้ปัญหาข้อนี้ก็ต้องใช้ผู้ที่รู้ศาสนา ที่แท้จริงและเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชน มาเป็นผู้เข้าไปอบรม สั่งสอนและชี้แจงให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความจริงและได้ผลบุญจริง จึงมีการดำเนินการตาม “โครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อให้มีการทำความเข้าใจ ให้มากขึ้นและรวดเร็ว จึงมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเป้าหมาย คือ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่ระบบของดะวะห์โดยธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป้าหมายสุดท้าย คือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน จากการอบรมโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ทำให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจในหลักศาสนาที่ถูกต้องและได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจและยอมรับนโยบายของรัฐการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์ของตนไปเผยแพร่ขยายผลให้กับญาติพี่น้องและประชาชนในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเข้าใจ ความเชื่อมั่นก่อให้เกิดสันติสุขในที่สุด โดยการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านสนับสนุนการสร้างความรักความสามัคคีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และหลักศาสนาที่ถูกต้องซึ่งจะสามารถทำให้ชุมชนหมู่บ้านนั้นมีความมั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 220,011.00 8 231,000.00
18 ก.ย. 60 - 18 ธ.ค. 60 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 0 11.00 11,000.00
19 ก.ย. 60 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา ๓ จชต. 0 11,000.00 11,000.00
20 ก.ย. 60 - 20 ก.ค. 61 งานดะวะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา ๓ จชต. ในมิติศาสนา 0 11,000.00 11,000.00
22 ก.ย. 60 - 22 ก.ค. 61 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 0 11,000.00 11,000.00
26 ก.ย. 60 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 0 11,000.00 11,000.00
3 ต.ค. 60 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 0 11,000.00 11,000.00
3 ต.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60 การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา 0 165,000.00 165,000.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:09 น.