คนสร้างสุข

directions_run

การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัศว์มันต์ บินยูโซะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่มกราคม ปี 2547 ถึงเดือนเมษายน 2560 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวมทั้งสิ้น 19,279 เหตุการณ์ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 6,544 ราย มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 12,963 ราย จากข้อมูลดังกล่าวมีการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับว่าเป็นความขัดแย้งทางสังคมที่ยืดเยื้อเรื้อรัง (Protracted Social Conflict) เมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปรากฏตามตัวเลขการสูญเสียที่มีจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ทำให้มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาทางออกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มองค์กรและคนทำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ทำงานและปฏิบัติการขับเคลื่อนยังไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงทำให้แกนนำองค์กรที่ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการทบทวนว่าการทำงานหรือปฏิบัติการขับเคลื่อนทางสังคมควรที่จะมาตั้งเป็นเครือข่ายในการเชื่อมประสานและบูรณาการการทำงานในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ที่เป็นวาระของชาวจังหวัดนราธิวาส จากกรอบความคิดดังกล่าวนำไปสู่การจัดการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 องค์กร ได้มีฉันทามติว่า ให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายและคัดเลือกแกนนำองค์กรเป็นกรรมการ จำนวน 15 คน เพื่อขับเคลื่อนในการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ จนทำให้องค์กรได้มีการขับเคลื่อนงานจนถึงปัจจุบัน รวมอายุองค์กรประมาณ 4 ปี 8 เดือน ประเด็นการขับเคลื่อนทางองค์กรมุ่งเน้นกระบวนการการเปิดพื้นที่เพื่อการถกเถียง แลกเปลี่ยนและแสวงหาทางออกของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกระบวนการกับกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เช่น กลุ่มองค์กรชมรม สมาคมและมูลนิธิ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มครูโรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มคิดเห็นต่างจากรัฐ กลุ่มเครือข่ายชาวพุทธ และอื่นๆ การจัดกิจกรรมหรือเวทีกับกลุ่มดังกล่าวนี้โดยใช้โจทย์ร่วมในประเด็นการอยู่ร่วมกันและกระบวนการสร้างสันติภาพ/สุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเกี่ยวกับให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพนั้น พบว่าองค์กรภาคประชาสังคมและคนทำงานภาคประชาสังคมยังขาดทักษะ และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ (Peace Process) อีกทั้งยังขาดข้อมูลและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขที่รัฐบาลกำลังเดินหน้านั้นสามารถเดินได้ เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ต้องมีความรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้น ทางศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาสจึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการจัดเวทีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุข

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 85,875.00 1 0.00
28 ก.ย. 60 1.ประชุมคณทำงาน ครั้งที่ 1 0 5,875.00 -
8 ต.ค. 60 2.เวทีให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข ครั้งที่ 1 0 40,000.00 -
23 ต.ค. 60 - 23 ก.ค. 61 3.เวทีให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข ครั้งที่ 2 0 40,000.00 -
15 ก.ค. 61 การอบมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลือนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:09 น.