directions_run

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ก.ย. 60 - 31 มี.ค. 61 กิจกรรมที่1 ประสานงาน 50 4,000.00 -
26 ต.ค. 60 - 1 มี.ค. 61 กิจกรรมที่2 ประชุมคณะทำงาน 15 7,800.00 -
23 - 25 พ.ย. 60 กิจกรรมที่4 เรียนรู้ชุมชน ก่อร่างสร้างเมือง 30 24,900.00 -
11 ม.ค. 61 กิจกรรมที่ 4 จุด PEACE สีสันแห่งสันติ 200 99,300.00 -
6 ก.พ. 61 กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1 3,000.00 -
1 มี.ค. 61 กิจกรรมที่6 จัดส่งรายงาน 1 1,000.00 -
15 ก.ค. 61 รอบรมบันทึกข้อมูลวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(งบ50ล้าน) 120 0.00 0.00
รวม 417 140,000.00 1 0.00