คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 140,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มเมล็ดพันธ์เพื่อสันติ(Zeed Peace)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโยฮัน สาตออุมา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 140,000.00
รวมงบประมาณ 140,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในชีวิต ทรัพย์สิน เกิดความวาดระแวง ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนลดลง ส่งผลต่องานพัฒนาในพื้นที่ การลงทุนจากภายนอกลดลง สภาพเศรษฐกิจซบเซา อีกทั้งยังนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานพัฒนาของรัฐและทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาส คุณภาพชีวิตในภาพรวมแย่ลง แต่ด้วยทิศทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลในปัจจุบันที่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นระยะๆ จากกิจกรรมโครงการต่างๆที่รัฐได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามการพัฒนาและแก้ปัญหา 3 จชต. เพียงองค์กรรัฐโดยลำพังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ได้และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานภาคส่วนต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา ปัจจุบันเป็นนิมิตหมายสำคัญการที่รัฐบาลส่งสัญญาณและเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้องค์กรพัฒนาเอกชน เอกชน ภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการพัฒนา แก้ปัญหาใน 3 จชต. ในหลากหลายรูปแบบและโครงการที่ดำเนินการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างสันติสุขใน 3 จชต.

ปัจจุบันการแก้ปัญหา 3 จชต. รัฐบาลผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ และหนึ่งในยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศ แวดล้อม ที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติสุขใน 3 จชต. ในการนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ชุมชนให้มีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับและสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน ทางกลุ่มเมล็ดพันธุ์เพื่อสันติ ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรกลุ่มที่รวมตัวขึ้นจากคนในพื้นที่ 3 จชต. มีเป้าหมายเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ปัจจุบันทางกลุ่มเล็งเห็นว่าการเข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ปัญหามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง และดเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ปัญหา 3 จชต.ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคน และพื้นที่ จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3จชต.สู่การสร้างสันติที่ยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมที่ดึงการมีส่วนร่วมของคนในชมชน เด็ก เยาวชน จิตอาสา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างสรรค์ เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมหลักอาทิ การสำรวจชุมชน จัดงานศิลปะ การร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาฐานเรียนรู้ชุมชนด้านเกษตรและภูมิปัญญาของชุมชน

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร เมื่อมีการสนับสนุน เกิดการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศที่ดีผ่านกิจกรรม จะทำให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มีรูปธรรมและเกิดการยอมรับจากชุมชนและเป้าหมายที่วางไว้บรรลุผล หนุนเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขต่อไปในอนาคต

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 140,000.00 1 0.00
18 ก.ย. 60 - 31 มี.ค. 61 กิจกรรมที่1 ประสานงาน 0 4,000.00 -
26 ต.ค. 60 - 1 มี.ค. 61 กิจกรรมที่2 ประชุมคณะทำงาน 0 7,800.00 -
23 - 25 พ.ย. 60 กิจกรรมที่4 เรียนรู้ชุมชน ก่อร่างสร้างเมือง 0 24,900.00 -
11 ม.ค. 61 กิจกรรมที่ 4 จุด PEACE สีสันแห่งสันติ 0 99,300.00 -
6 ก.พ. 61 กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 3,000.00 -
1 มี.ค. 61 กิจกรรมที่6 จัดส่งรายงาน 0 1,000.00 -
15 ก.ค. 61 รอบรมบันทึกข้อมูลวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(งบ50ล้าน) 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:12 น.