คนสร้างสุข

directions_run

เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 246,460.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลปาตะ ยูโซะ (ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านไทยสุข (เป็นชุมชนที่มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกัน) และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 13 ปีแล้วนั้น โดยมีลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ นับว่าเป็นปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบในด้านลบไปทั่วทุกมิติของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การศึกษา การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพยายามแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ ทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติการด้านความมั่นคง และการพัฒนาพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว อันจะเห็นได้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามออกนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและยุติความไม่สงบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ แต่ก็ถือว่ายังไม่บรรลุผลสำเร็จในอันที่จะคืนความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่มากนัก ดังนั้น“การการขับเคลื่อนนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่” และ “การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน” โดยผ่านการพูดคุยเพื่อ “แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย สันติวิธี” จึงถือเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุด ณ วันนี้

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 – 2562 ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น คปต.สน., กอ.รมน.ภาค 4 สน., และ ศอ.บต. ได้นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนการสร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น คงจะบรรลุผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ได้ หากขาดการการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากไม่ได้สร้างการรับรู้ถึงนโยบายและความเข้าใจที่ดีต่อความมุ่งมั่นของรัฐในการแก้ปัญหาด้วยแล้ว ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ “กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข” ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แม้จะเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นฟั่นเฟือนเล็กๆ ในการสร้างสรรค์ความสันติสุขในชุมชน แต่ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการ “เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเปิดเวทีให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด ตลอดจนเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ ภาคประชาชนได้มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสร้างสังคมสู่ความสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ว่า “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 2.00 2 2,500.00
20 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานครั้ง 1 0 2.00 2,500.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:17 น.