คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 239,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ"บ้านชีวิตใหม่"
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิศิษฐ์ วิริยสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบางปลาหมอ ม.2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี, ชุมชนบ้านทอนอามาน ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส, ชุมชนบ้านปายอ ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และชุมชนโคกยาง ม.8 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (239,800.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ที่มา/ ความสำคัญ ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับต้นๆ ของประเทศชาติ และกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดูได้จากข่าวการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศปริมาณมากและมีกองกำลังติดอาวุธควบคุมการขนถ่าย ถือได้ว่าเป็นตัววัดความต้องการหรืออุปสงค์(Demand)ต่อการใช้ยาเสพติดในปัจจุบันสูงมากขึ้น ในขณะที่การบำบัดรักษามีการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรหลากหลาย ให้สอดคล้องสภาพผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา เช่น การถอนพิษยา การให้คำปรึกษา การใช้รูปแบบชุมชนบำบัด การใช้ศาสนาบำบัด เป็นต้น กระนั้นก็ตามยังมีผู้รอเข้ารับการบำบัดรายใหม่จำนวนมากขึ้น ในขณะที่ผู้ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วน(ส่วนใหญ่) หวนกลับไปเสพซ้ำตามเพื่อนสังคมเก่าเหมือนเดิม ทุกวันนี้สิ่งมึนเมาทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายได้กลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งเข้ามาช่วยปรุงรสกิจกรรมเสริมสุขของชีวิต ภายใต้สังคมพลวัต(Dynamic)ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยข้ออ้างรายได้ไม่เพียงพอ ความแตกแยกในครอบครัวและชุมชน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฯลฯเมื่อเกิดปัญหาหนึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่อีกปัญหาหนึ่งตามมา เกิดภาวะ สังคมไร้ระเบียบ(chaos) ทั่วไป
ปัญหายาเสพติดจึงไม่สามารถแก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือแม้จะบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันในเชิงระบบดังที่เคยทำกันมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปได้แท้จริง สาเหตุหนึ่งคือแก้ได้ไม่ถึงรากเหง้าปัญหาแท้จริงของแต่บริบทของพื้นที่ และประชาชนขาดความรู้หรือวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาใกล้ตัวตามศักยภาพของตัวเอง หมู่บ้าน/ชุมชน สถานเริงรมย์ หรือแม้แต่สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหายาเสพติดโดยมีรู้ตัว
ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญเรื้อรังมาตลอดหลายยุคหลายสมัย ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่างกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบราชการ และประชาชนขาดความรู้การจัดการปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการเบื้องต้นของตัวเอง ยาเสพติดจึงแพร่ระบาดคลุมเกือบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
ด้วยเหตุนี้ ประชาชนในพื้นที่ แกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา ตลอดจนเยาวชนทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้เสพยาเสพติด จึงต้องร่วมค้นหาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในชุมชน ค้นหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขโดยเริ่มจากวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาในพื้นที่ สร้างระบบความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 75,600.00 1 0.00
29 ก.ย. 60 เวทีสร้างความตระหนักและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพื้นที่บ้านทอนอามาน 0 12,250.00 -
1 ต.ค. 60 เวทีสร้างความตระหนักและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนกลับ 0 11,800.00 -
21 ต.ค. 60 เวทีสร้างความตระหนักและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการพื้นที่บ้านบางปลาหมอ 0 15,100.00 -
27 ต.ค. 60 - 27 ก.ย. 61 เวทีวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหายาเสพติดร่วมกันชุมชนบ้านทอนอามาน 0 12,400.00 -
28 ต.ค. 60 เวทีวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหายาเสพติดร่วมกันชุมชนบ้านปายอ 0 12,100.00 -
18 พ.ย. 60 กิจกรรมทำความเข้าใจชนิดของยาเสพติดและสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเยาวชนที่เรียนในปอเนาะ 0 11,950.00 -
14 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:22 น.