คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 118,075.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรสตรีต.ลุโบะบายะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฮาซนะ ยูโซะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 118,075.00
รวมงบประมาณ 118,075.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

อาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6ปีพ.ศ.2552 )มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตำบลเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทำให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น
องค์กรสตรีตำบลลุโบะบายะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาสตรีในตำบล ลุโบะบายะ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 706.00 9 118,075.00
1 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 8.00 8,200.00
1 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 0 3.00 3,000.00
1 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 อุปกรณ์สำนักงาน 0 550.00 550.00
11 ต.ค. 60 จัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจและทำแผนปฏิบัติการโครงการ 0 18.00 18,650.00
2 - 3 พ.ย. 60 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลลุโบะบายะ 0 83.00 41,800.00
23 - 24 พ.ย. 60 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลลุโบะบายะ 0 41.00 41,800.00
31 ธ.ค. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 0 1.00 1,950.00
31 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 0 2.00 2,125.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ปี 2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:22 น.