คนสร้างสุข

directions_run

การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 600,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มหัวใจเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 260/22 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 600,000.00
รวมงบประมาณ 600,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งการส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การทำความเข้าใจกับสภาพปัญหากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ทางกลุ่มหัวใจเดียวกันซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร เรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น SOCIAL MEDIA ภาพถ่าย และสารคดี จึงเห็นว่าน่าจะมีการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ และการผลิตสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อเนื่องถึงการร่วมเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 4,500.00 2 4,500.00
14 ก.ค. 61 ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 0 4,500.00 4,500.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:23 น.