คนสร้างสุข

directions_run

เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรชุมชนบ้านวังกว้าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรุสดี ดือระปุปิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชมบ้านวังกว้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เป็นที่ตระหนักกันดีว่าสภาพสังคมในปัจจุบันของชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน อาทิเช่น การขโมยทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง เศษยาง รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงด้านการจราจร ซึ่งในปัจจุบันในชุมชนได้มียานพาหนะเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นในแต่ละสังคมหรือชุมชนก็จะต้องมีการเตรียมแผน ดำเนินการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการจัดการจราจร ซึ่งชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชนในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง สร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหรือสังคมเกิดสันติสุข และเกิดความสงบเรียบร้อย
ชุมชนบ้านวังกว้าง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์จำลองขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน และเป็นการเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 200,000.00 0 0.00
28 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานและสมาชิก/เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 0 1,000.00 -
29 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 0 1,000.00 -
29 ก.ย. 60 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำงาน/อุปกรณ์สำนักงาน โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 0 55,000.00 -
9 ต.ค. 60 เปิดพิธีโครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 0 10,000.00 -
17 ต.ค. 60 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกโดยวิทยากร จากหน่วยงานภาครัฐ สภ.แม่ลาน 0 7,000.00 -
25 ต.ค. 60 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก โดยวิทยากร จากหน่วยงานภาครัฐ สภ.แม่ลาน 0 7,000.00 -
31 ต.ค. 60 ประชุมติดตามงานการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเเดือน ตุลาคม 2560 0 1,000.00 -
1 พ.ย. 60 กิจกรรมการฝึกทักษะโดยกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน โดยชุดคุ้มครองตำบล ชคต.ป่าไร่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) 0 6,000.00 -
1 - 30 พ.ย. 60 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 0 31,000.00 -
1 - 30 พ.ย. 60 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 0 30,000.00 -
30 พ.ย. 60 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 0 1,000.00 -
1 - 31 ธ.ค. 60 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 0 31,000.00 -
17 ธ.ค. 60 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ชุมชนบ้านวังกว้าง 0 16,000.00 -
31 ธ.ค. 60 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 0 1,000.00 -
31 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 0 2,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 12:01 น.