คนสร้างสุข

directions_run

สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 249,525.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ จิตอาสาสร้างสันติสุข จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ซูไลลา บูโย๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2.ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3.ลานอเนกประสงคือาคารกีรออาตีมัสยิดบ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 249,525.00
รวมงบประมาณ 249,525.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่อง และยังไม่มี

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 83.00 1 0.00
30 ก.ย. 60 สานเสวนาบรรยาย 0 83.00 -
14 ต.ค. 60 เสวนา สัมมนาในหัวข้อ ''ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างสันติสุขสู่ชุมชน" ตอน ยุติธรรมคลายทุกข์ บนความร่วมมือทุกภาคส่วน 0 0.00 -
3 พ.ย. 60 "การอำนวยความเป็นธรรมกับการสร้างสันติสุข" 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 คู่มือการอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 12:02 น.