คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 4 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 กันยายน 2560 - 5 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 248,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่เป้าหมาย -มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี -จังหวัดปัตตานี เขตอุสาหกรรม(สะพานปลา) ตะโล๊ะสะมีแล มัสยิดกรือเซะ บางปู สุเหร่าตันหยง -จังหวัดนราธิวาส มัสยิด 300 ปี หาดนาราทัศน์ ชายแดนการค้าตากใบ พิพิธพันธ์ของโบราณยี่งอ -จังหวัดยะลา สวนน้ำ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (248,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 3,000.00 1 3,000.00
12 ส.ค. 60 ประชุมทีมงาน 0 3,000.00 3,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 12:04 น.