คนสร้างสุข

directions_run

ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีด
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 249,580.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาองค์กรชุมชนตำบลลุโบะยิไร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายซุลกิฟลี ฮัจญีฮารูน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สนามโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี หมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ประเพณีการกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข วัฒนธรรมการละเล่นกีฬาพื้นเมือง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะสนุกสนาน สมัครสามัคคี และเข้าใจดีต่อกันได้อย่างแท้จริง เนื่องจากลักษณะการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย มิได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศเชิงทักษะกีฬามาก อย่างเช่นกีฬาสากลทั่วไป โอกาสในการปะทะ เกิดปัญหา หรือข้อโต้แย้งจึงแทบจะไม่มี แม้จะเป็นการแข่งขัน แต่รูปแบบและลักษณะของการแข่งขันในกีฬาพื้นเมืองไทย จะแฝงด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นไทย สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่น มีความเป็นท้องถิ่นนิยมอยู่มาก ประกอบกับลักษณะการเล่นเชิงแข่งขันของกีฬาพื้นเมืองไทยในอดีต มักจะจัดให้มีความสนุกสนานในงานกวนอาสูรอ และงานขึ้นปีใหม่อิสลาม วัฒนธรรมการขับร้องอนาซีด ( Anasyid) ถือว่าเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมอิสลาม เป็นการขับร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา การทำความดี เช่น การเป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมการให้ความรักต่อกัน แต่ไม่ใช้ความรักในเชิงการชู้สาว จะพบว่า บทเพลงอนาชีดคือบทเพลงส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นได้ สรรค์สร้างขึ้น ในจักรวาลนี้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป บทเพลงอนาชีด เป็นบทเพลงที่มุสลิมทั่วโลกใช้ในการขับร้อง ปัจจุบันประเพณีการกวนอาซูรอ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการขับร้องอนาซีด ค่อยๆสูญหายจากชุมชน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจและซึมสับกับประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สืบถอดเป็นเวลามาช้านาน และไม่ค่อยให้ความสำคัญกิจกรรมแต่ละประเพณี ไม่คิดเพื่อการสืบถอดให้กับคนรุ่นหลัง และหันไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ได้รับอิทธิผลจากตะวันตก และชอบไล่ตามกระแสวัตถุนิยม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจัดในการจัดกิจกรรมกวนอาซูรอและการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น การดำเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร ไม่มีงบประมาณ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 247,906.00 8 249,580.00
15 ก.ย. 60 ประชุมกรรมการโครงการครั้งที่๑ 0 1.00 1,675.00
17 ก.ย. 60 - 17 ก.ค. 61 จัดทำป้ายไวนิล 0 7,680.00 7,680.00
20 ก.ย. 60 ประชุมกรรมการครั้งที่๒ 0 1,675.00 1,675.00
21 ก.ย. 60 - 22 ส.ค. 60 เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน 0 10,500.00 10,500.00
25 ก.ย. 60 ประชุมกรรมการโครงการและคณะทำงาน 0 1,675.00 1,675.00
7 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่๔ (สรุปโครงการ) 0 1,675.00 1,675.00
10 - 13 ต.ค. 60 จัดทำเล่มรายงานสรุปโครงการ 0 5,000.00 5,000.00
27 ต.ค. 60 - 27 ก.ย. 60 กิจกรรมฟื้นฟูประเพณีการกวนอาซูรอ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการขับร้องอนาซีด 0 219,700.00 219,700.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:36 น.