คนสร้างสุข

directions_run

มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกามาล อับดุลวาฮับ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94170
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ก.ย. 2560 20 ก.ย. 2560 11,900.00
2 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2503 242,800.00
รวมงบประมาณ 254,700.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (254,700.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกซึ่งจะนำไปสู่ขั้นต่อๆไป ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งความรู้จากการปูพื้นฐานครั้งนี้นักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดความรู้ให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับชั้นที่สูงต่อไป โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่จะนำประโยชน์มาสู่ตัวผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดีและมีคุณภาพเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัด เนื่องจากความเลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของคนในพื้นที่สามจังหวัด และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการยื่นโอกาสทางการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการประกอบอาชีพในอนาคต

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,977.00 9 254,700.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วาระงานที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการติวช่วงที่ 3 0 3,250.00 46,400.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วารงานที่ 8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมติวช่วงที่ 3 0 3,500.00 46,400.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วาระงานที่ 3 ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครการ 0 20.00 0.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วาระที่งานที่ 5 พิธีเปิดและกิจกรรมติวช่วงที่ 1 0 10.00 138,400.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วาระงานที่ 4 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 0 18.00 10,250.00
1 ส.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 วาระงานที่ 6 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 0 169.00 2,150.00
14 ก.ค. 61 วาระงานที่ 1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 0 8.00 500.00
14 ก.ค. 61 งบบริหารการจัดการ กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน 0 2.00 700.00
15 ก.ค. 61 วาระงานที่ 9 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 9,900.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:39 น.