คนสร้างสุข

directions_run

กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 216,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีมัสยิดอัลอาบีดีนวัลอิฮซาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เจะมามุ มูหามะสาเล็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 216,300.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 216,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ พื้นฐานปัญหาที่แท้จริงเกิดจากความต้องการมีส่วนร่วม การดำรงอยู่ในสังคมไทยบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ในขณะที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยเท่านั้น ได้ใช้เงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะดังกล่าว มาขยายผลในการก่อความไม่สงบ ทำให้บรรยากาศเกิดความหวาดกลัว เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพของความหวาดกลัว เป็นอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อกรณีดังกล่าว นโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ได้กำหนดนโยบายและแนวทางที่สำคัญคือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน เพื่อเสริมสร้างสันติสุข และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้มีช่องทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างและเลือกใช้ความรุนแรง ด้วยการปรับความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับอย่างมีเอกภาพและในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เครือข่ายสมาชิกผู้สอนอัลกรุอาน “กีรออาตี” มีสมาชิกในเครือข่ายประมาณ 1,300 คนโดยประมาณ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สมควรสร้างช่องทางในการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะประเด็นคำสอนทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุความจำเป็นดังกล่าว ทางศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี มัสยิดตาแกะกือดา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ร่วมมือกับเครือข่ายสมาชิก “กีรออาตี” ได้จัดโครงการนี้ขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 242,216.00 6 216,300.00
16 ต.ค. 60 ค่าประสานงาน/ค่าเดินทางคณะทำงาน 0 216.00 3,000.00
22 พ.ย. 60 ค่าวัสดุในการบำรุงอาคารศูนย์เรียนรู้กีรออาตี 0 83,000.00 83,000.00
15 ก.ค. 61 การประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง 0 50,000.00 6,900.00
15 ก.ค. 61 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนกีรออาตี 0 0.00 14,400.00
15 ก.ค. 61 อบรมครูผู้สอนระบบอัลกรุอ่านแบบกีรออาตี 0 109,000.00 109,000.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:49 น.