คนสร้างสุข

directions_run

ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง"

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง"
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 31 ธันวาคม 2561 -
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา
ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ การดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ใช้สถานที่ดังนี้คือ ๕.๑ ห้องประชุมของบริษัทปัตตานีขนส่ง จำกัด ใช้ในกิจกรรม ประชุมเตรียมการและเปิดตัวโครงการ การรื้อค้น/จัดหมวดหมู่เอกสารเก่า และเก็บรักษาเอกสาร วิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับฮัจยีสุหลงฯ โ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 25,000.00
รวมงบประมาณ 25,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (25,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

๑. หลักการและเหตุผล
โครงการศึกษาออกแบบ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลงฯ มีเป้าหมายในการออกแบบแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งบรรจุเรื่องราวชีวิตและผลงานของ “ฮัจยีสุหลง” รวมถึงการแสดงเอกสารและผลงานที่สำคัญๆ ของฮัจยีสุหลงฯ ณ บริเวณบ้านพักอาศัยของฮัจยีสุหลงเมื่อครั้งยังมีชีวิต ซึ่งมูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้าน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา แต่ยังขาดการสนับสนุนในการจัดการเอกสารเพื่อการเรียนรู้และจัดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากติดขัดข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในขณะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านการศึกษาเรื่องราวของฮัจยีสุหลง ทั้งข้อมูลในเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างรอบด้านและครอบคลุม รวมทั้งการทำให้บ้านของฮัจยีสุหลงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้ความรู้และสันติวิธี เพราะเรื่องราวของฮัจยีสุหลงได้กลายเป็นเรื่องราวของสาธารณะเมื่อฮัจยีสุหลงตัดสินใจยื่นข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง ๗ ข้อต่อรัฐบาลไทยเมื่อปี ๒๔๙๐ และถูกบังคับสูญหายหลังจากนั้น การเป็นบุคคลสาธารณะของฮัจยีสุหลงฯ ทำให้มูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลงฯ ตระหนักได้ว่าการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮัจยีสุหลงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงตระหนักอย่างรอบด้านและมีหลักการเหตุผลที่ยอมรับได้อย่างเพียงพอ เหตุผลอีกประการหนึ่งในการที่ต้องมีการจัดการวางแผนหรือออกแบบศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เนื่องจาก มูลนิธิฮัจยีสุหลงฯ ได้ค้นพบเอกสารสำคัญต่างๆ หลายชิ้นของฮัจยีสุหลงฯ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารปฐมภูมิ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เช่นเอกสารที่เขียนด้วยลายมือของฮัจยีสุหลงฯ ในเรื่องการร่างระเบียบการก่อตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี แม่พิมพ์ปฏิทินละหมาดที่ใช้ได้ตลอดชีวิต ที่ฮัจยีสุหลงฯได้คำนวณไว้ รวมถึงจดหมายขณะถูกคุมขังที่เรือนจำบางขวาง รูปถ่าย ตำราเรียนและบันทึกต่างๆ เป็นต้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 83,083.00 1 0.00
15 ก.ค. 60 - 5 มี.ค. 62 ครั้งที่ ๑ การจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจำแนกหมวดหมู่เอกสาร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามลายูท้องถิ่นและภาษาอารบิค ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมในพื้นที่สามจังหวั 0 83.00 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมกิจกรรม.บัญทึกข้อมูล. 0 83,000.00 -
15 ก.ค. 61 บัญทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ.บัณทึกข้อมูลกิจกรรม.บัยทึกข้อมูลองค์กร 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:51 น.