คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพณกร ราชแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้หรือที่เรียกว่า ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (the Southern Unrest) ที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 13 ปียังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจและสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างศาสนา แต่ยังทำให้ประชาชนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ethnic minority group) ในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์นี้รู้สึกว่าตนเองเป็นเป้าของการก่อความรุนแรง ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ปกติสุข อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบฯเท่าที่ควร มีชาวพุทธจำนวนมากที่รู้สึกว่า ข้อห่วงกังวล ความหวาดกลัว ตลอดจนปัญหาในการดำรงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ตนและชุมชนของตนประสบอยู่นั้นประสบมักจะไม่ได้ความสนใจจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ หรือได้รับการบรรจุเป็นประเด็นในการหารือเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาความไม่สงบฯในจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ชาวพุทธบางกลุ่มยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจและรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันกับชาวมลายูมุสลิมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ประเด็นความรู้สึกของชาวพุทธเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อาจจะเพิกเฉยได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างศาสนา และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในระยะยาวก็จะส่งผลต่อการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในภาพรวมได้
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้มีความรู้สึกที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นอาจมาจากการที่กลุ่มชาวพุทธเองขาดความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทั้งของชาวพุทธเอง และของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู้ความไม่เข้าใจเกิดความหวาดระแวง เป็นสาเหตุพื้นฐานของการไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้นี้แนวคิดหลักของการดำเนินโครงการนี้คือ ความรักและความสามัคคีของคนในพื้นที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขของจังหวัดชายแดนใต้ การให้ความรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมีสำคัญต่อการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.00 0 0.00
30 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 20.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:51 น.