คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณ 245,865.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยินดีแซ่เหง่า ประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ ฯ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุการณ์ที่นานาชาติต่างให้ความสนใจแต่สำหรับคนไทยถือว่าเป็นพื้นที่เดียวที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานให้แก่ชาวไทยมากและยาวนานซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของสงขลาประมาณ 4,000 ครอบครัวครอบครัวเหล่านี้ทางมูลนิธิสตรี ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญมาก เพราะเป็นครอบครัวที่ได้รับการสูญเสียที่แท้จริงจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้ในพื้นที่มีสตรีหม้ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีและมีครอบครัวเลี้ยงเดียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้สตรีหม้ายในพื้นที่ต้องรับหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน บางครอบครัวต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวประกอบกับในปัจจุบันค่าครองชีพสูงทำให้กลุ่มสตรีหม้ายจากสถานการณ์เหล่านี้ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นจากการลงและพื้นที่เพื่อสัมผัสกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ฯ เหล่านี้ บางครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ทำให้ลูกต้องอยู่ตามลำพังหรืออาศัยกับอยู่กับญาติ ทำให้ส่งผลกระทบ ฯ ต่อพฤติกรรมของเด็กในการเข้าไปผัวพันกับสิ่งเสพติดและอบายมุขตลอดจนการก่อปัญหาทางสังคมอีกมากมาย เพราะการปล่อยละเลยของของแม่ที่ไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกับลูก บางครอบครัวทำงานจนไม่มีเวลาดูแลลูก ทำให้ลูกติดเพื่อนมากกว่าติดแม่ และบางครอบครัวไม่มีอาชีพ ทำให้ลูกไม่สามารถเรียนต่อได้ จึงเกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นโดยมีปัญหาหลักๆ ดังนี้ 1.1 ปัญหาการไม่เข้าใจระหว่างแม่กับลูกเพราะแม่ไม่มีโอกาสได้นั่งคุยกับลูก 1.2 ปัญหาความยากจนรายได้ไม่พอกับรายจ่ายของครอบครัว 1.3 ปัญหาลูกติดยา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนบั่นทอนสภาพจิตใจของสตรีผู้เป็นแม่อย่างมากเพราะต้องเจอปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเกิดโดยไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์เลวร้ายทีเกิดขึ้นทำลายสภาพจิตใจ ทำลายสภาพร่างกายอย่างบอบช้ำซ้ำต้องเจอกับปัญหาต่างๆโดยที่ต้องหาวิธีแก้ปัญหาโดยลำพังต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งในสภาวะน้ำตาเต็มอก แต่สตรีเหล่านี้ก็ยังยืนยัดโดยไม่มีสิทธิท้อไม่มีสิทธิเหนื่อยไม่มีสิทธิพัก เพื่อความอยู่รอดของสมาชิกในครอบครัวต่อไป ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จึงจัดกิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ”ขึ้น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและฟื้นฟูสภาพจิตใจสภาพความเป็นอยู่ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ฯ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สตรีหม้ายจากเหตุการณ์ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่กลับมาทำงานในชุมชนมีเวลาดูแลครอบครัว มีเวลากอดลูก นั่งคุยกับลูก เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นกำลังใจให้คนในครอบครัวต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 414.00 7 245,865.00
1 ก.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 วัสดุอุปกรณ์ 0 48.00 48,240.00
2 ก.ย. 60 กิจกรรมลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วม 0 7.00 17,480.00
6 - 25 ก.ย. 60 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ รายงาน 0 17.00 1,405.00
8 - 23 ต.ค. 60 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ 4 ครั้ง 0 171.00 7,140.00
8 - 23 ต.ค. 60 อบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่สตรีผู้ได้รับผลกระทบ ฯ 0 171.00 171,600.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.2560 0 0.00 0.00
11 - 12 ก.ย. 61 กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม รุ่นที่ 2" 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:07 น.