คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 249,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ ร.ต.อัสรีย์ แดเบาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.1,ม.2 และ ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 249,450.00
รวมงบประมาณ 249,450.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

  • สถานการณ์ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ครั้งในอดีตในพื้นที่ความอุดมสมบรูณ์ทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากต่อมาเกิดเหตุการณ์ต่างๆโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำประมงทำให้หมู่บ้านแทบชายฝั่งทะเลทุกพื้นที่ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านรวมทั้งหมู่บ้านเป้าหมายด้วยการใช้เครื่องมือทำลายล้างในการทำประมงอย่างไม่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ทำให้หน่วยงานต่างกลับให้ความสำคัญกับการรักษาเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกละทิ้งและเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ขาดการดูแลรักษาและที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทมากพอสมควรนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เกิดความไม่สงบในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันทำให้หน่วยงานดั้งกล่าวหวาดระแวงจากเหตุการณ์จึงมีการละทิ้งและยกเลิกโครงการพอสมควร ในปัจจุบันชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี มี 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบางมะรวด หมู่ที่ 2 บ้านท่าชะเมา หมู่ที่ 8 บ้านแหลมแป้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ตามศักยภาพที่มีโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการอนุรักษ์ ด้านกฎหมายที่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการประมงพื้นบ้านการใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท รวมถึงการว่างงานของกลุ่มแม่บ้านและประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งด้านยาเสพติดและเป็นพื้นที่เปราะบางทำให้คนในชุมชนมีความคิดที่ต่างกันในบางเรื่องที่ขาดการเข้าถึงสื่อและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ จากปัญหาข้างต้นทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการต่างๆที่จำทำให้คนในชุมชนประมงพื้นบ้านได้มีการพัฒนาและมีความรู้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพต้นเองให้เกิดความสงบสุขและมีความเข้าใจในการพัฒนาตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน ดังนั้นสมาคมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างกระบวนการให้กับคนในชุมชนเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆร่วมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยและองค์กรต่างๆที่เข้ามาพัฒนาชุมชนและการสร้างความความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มเป้าเพื่อความเข้าใจและลดความขัดแย้งความเสียงที่จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้เช่น ปัญหาการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างและผิดกฎหมาย ปัญหาการขาดความรู้ พรบ.ประมง ปัญหาการว่างงานของกลุ่มแม่บ้าน ปัญหาพฤติกรรมที่ส่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในพื้นที่
stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 246.00 15 249,450.00
18 ก.ย. 60 - 8 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง( 4 ครั้ง) 0 49.00 49,370.00
18 - 17 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเรื่องการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน 0 7.00 7,080.00
20 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร การใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายล้าง ผิดกฎหมายและ พรบ.ประมง 0 30.00 30,860.00
27 ต.ค. 60 กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน(สร้างบ้านปลา กิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒) จำนวน ๒๐๐ ชุด 0 80.00 80,000.00
11 พ.ย. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านเรื่องการจัดการบริหารเวลา(การปลูกพืชผักสวนครัว) 0 29.00 29,930.00
25 พ.ย. 60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสิ่งอบายมุข(การทำไม้กวาดจากวัสดุท้องถิ่นก้านมะพร้าว) 0 31.00 31,710.00
23 ธ.ค. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 20.00 20,500.00
22 เม.ย. 61 ประชุมวางแผนการจัดการผลผลิตการประมง 0 0.00 0.00
23 เม.ย. 61 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายบางตาวา 0 0.00 0.00
6 - 7 มิ.ย. 61 กิจกรรมการรับต่อทะเบียนอนุญาติการใช้เรือ 0 0.00 0.00
12 มิ.ย. 61 กิจกรรมกระชับสัมพันธ์ทีมงาน ศอ.บต.กับคณะทำงานสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 0 0.00 0.00
13 มิ.ย. 61 ประชุมเตรียมงานวันทะเลโลก 0 0.00 0.00
22 - 24 มิ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสมาคม 0 0.00 0.00
28 - 29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันทะเลโลก 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:08 น.