คนสร้างสุข

directions_run

ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล(ข้าวเกรียบปลา)หมู่ที่2ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรอฮีด๊ะคามิส ประธานกลุ่มแปรรุปอาหารทะเลฮาลาล(ข้าวเกรียบปลา)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยทาง ศอ.บต.ได้จัดทำ “โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”ขึ้นมาเพื่อสร้างกิจกรรมและสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม ให้กับภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางของรัฐบาล ทางกลุ่มการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ทาง ศอ.บต.จัดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ที่มีความต้องการอยากฝึกอาชีพและยกระดับฝีมือ เพื่อให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นทางกลุ่มการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล(ข้าวเกรียบปลา) ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ งบกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,146.00 14 251,550.00
20 ก.ย. 60 - 20 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานกลุ่มฯ 0 900.00 3,600.00
14 ต.ค. 60 อบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) 0 64.00 64,000.00
17 ต.ค. 60 ค่าเดินทางคณะทำงานกลุ่ม 0 5.00 5,000.00
18 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานกลุ่มฯ 0 3.00 3,600.00
18 พ.ย. 60 ค่าประสานงาน/ค่าเดินทางคณะทำงาน 0 5.00 5,000.00
20 พ.ย. 60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต 0 30.00 30,000.00
23 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานกลุ่มฯ 0 3.00 3,600.00
23 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางคณะทำงานกลุ่ม 0 5.00 5,000.00
23 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้น และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนได้ 0 73.00 73,050.00
27 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานกลุ่มฯ 0 3.00 3,600.00
27 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 7.00 7,000.00
27 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางคณะทำงานกลุ่ม 0 5.00 5,000.00
30 - 31 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มในการทำงานด้านการผลิต ด้านคุณภาพ และด้านการเงิน 0 43.00 43,100.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบ 50 ล้าน) 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:08 น.