คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ 265
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มบ้านรักษ์กะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาเหะซูไลมัน อันอตับ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 80,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อจบจากโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว ถ้าไม่ไปประกอบอาชีพรับจ้างที่ประเทศมาเลเซียก็ประกอบอาชีพประมงในหมู่บ้าน ซึ่งมีปัญหาคือในชุมชนบ้านบางมะรวดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงแต่ในช่วงฤดูลมมรสุมชาวบ้านออกไปทำมาหากินไม่ได้จึงเกิดปัญหาว่างงานใน 1 ปี จะมีลมมรสุมหรือลมแรงเป็นอุปสรรคของคนในชุมชนเป็นระยะเวลา4เดือนหรือมากกว่านั้นในฐานะประธานกลุ่มจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับชุมชนของตัวเองโดยการสร้างงานสร้างอาชีพโดยคิดเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและวัตถุดิบเหล่านั้นก็คือรากไม้ตำเสาหรือไม้กรรเกรากะลามะพร้าวเปลือกหอยและเศษไม้ที่เกยตื้นมาจากทะเลทางกลุ่มก็จะแยกให้เป็นประเภทต่างๆเช่นประเภทของใช้ประเภทของฝากประเภทของที่ระลึกเพื่อง่ายต่อการสร้างกระบวนการจัดการ     ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นทุกๆชิ้นต้องถ่ายทอดถึงเสน่ห์ของลายเอกลักษณ์ของลาย หรือกลิ่นอายของท้องถิ่นของเราลงสู่ตัวผลิตภัณฑ์โดยการเพ้นท์ลายที่มีความอ่อนช้อยและสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในตัว โดยหลังจากที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในพื้นที่แล้ว ควรมีการส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆอีก ก่อให้เกิดกลุ่มจิตอาสาในหมู่บ้าน ที่ไม่ใช่แค่ดำเนินงานด้านอาชีพอย่างเดียว แต่ส่งเสริมด้านศาสนา กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ทั้งนี้ทั้งนั้น การดำเนินการดังกล่าวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในตัวเยาวชนเอง เพื่อให้ถูกชักจูงไปในทางที่ดี มีใจรักในบ้านเกิดของตัวเอง มีจิตสาธารณะ ทำงานช่วยเหลือเพื่อผู้อื่น และเป็นอนาคตของชาติต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 2,572.00 26 80,000.00
22 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 0 2,500.00 2,500.00
22 ก.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 1 0 4.00 4,000.00
22 ก.ย. 60 - 26 ธ.ค. 60 การดำเนินงานโครงการ 0 6.00 6,000.00
25 ก.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 2 0 2.00 2,000.00
29 ก.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 3 0 2.00 2,000.00
30 ก.ย. 60 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา ครั้งที่ 1 0 5.00 5,800.00
6 ต.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 4 0 2.00 2,000.00
7 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 0 2.00 2,500.00
13 ต.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 5 0 2.00 2,000.00
20 ต.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 6 0 2.00 2,000.00
21 ต.ค. 60 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา ครั้งที่ 2 0 5.00 5,800.00
27 ต.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 7 0 2.00 2,000.00
3 พ.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 8 0 2.00 2,000.00
10 พ.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 9 0 2.00 2,000.00
17 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 0 2.00 2,500.00
17 พ.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 10 0 2.00 2,000.00
18 พ.ย. 60 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา ครั้งที่ 3 0 5.00 5,800.00
24 พ.ย. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 11 0 2.00 2,000.00
1 ธ.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 12 0 2.00 2,000.00
8 ธ.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 13 0 2.00 2,000.00
15 ธ.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 14 0 2.00 2,000.00
16 ธ.ค. 60 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา ครั้งที่ 4 0 5.00 5,800.00
22 ธ.ค. 60 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา ครั้งที่ 15 0 2.00 2,000.00
24 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 0 2.00 2,500.00
25 ธ.ค. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 8.00 8,800.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:32 น.