คนสร้างสุข

directions_run

จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 268,110.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดนยา สะแลแม / นายอาลียะห์ เจะอาลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 268,110.00
รวมงบประมาณ 268,110.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

..........ตำบลปะเสยะวอมีศักยภาพต้นทุนหลายด้านที่สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น ด้านเศรษฐกิจมีกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มผลิตบูดู กลุ่มผลิตข้าวเกรียบ กลุ่มผลิตปลากะตัก กลุ่มเขียนลายเรือกอและ เรือหางตัด ส่วนด้านสังคมในตำบลปะเสยะวอมีความหลากหลายของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มลายู มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีโบราณสถาน เช่น ศาลเจ้าตี่ฮู่อ่องเอี่ย วัดถัมภาวาส บาเลาะโบราณซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมมลายูส่วนด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลปะเสยะวอมีทรัพยากรระบบนิเวศหลากหลาย มีชายหาดที่สวยงาม มีพรุป่าสันทราย นา สวนดุซง และคลองปะเสยะวอที่มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญและมีสภาพนิเวศที่สวยงามประกอบกับมีประวัติศาสตร์มากมาย มีท่าสำคัญต่างๆ เช่น ท่าวัดถัม ท่าบาโง ท่าเปาะซูมุ ท่าตูเวะ ท่าซอแปะ ท่าซัมทูเป็นต้น ..........ตำบลปะเสยะวอสามารถพัฒนาพื้นที่ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปีพ.ศ. 2558-2560 ที่เน้นการท่องเที่ยวแบบสามมิติ คือสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของศอ.บต.ที่ 6 และ 7 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อนที่5 เรื่องการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ..........ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตำบลปะเสยะวอ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทำให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเป็นฐานการเรียนรู้ด้านภูมินิเวศ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาสู่รายได้และสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 272.00 1 0.00
14 ก.ค. 61 1.ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ 0 22.00 -
14 ก.ค. 61 2.จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 0 3.00 -
14 ก.ค. 61 3.ค่าประสานงาน (ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์) 0 2.00 -
14 ก.ค. 61 4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน 0 2.00 -
14 ก.ค. 61 5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการ 0 38.00 -
14 ก.ค. 61 1.พัฒนาฐานเรียนรู้ในตำบลปะเสยะวอ 0 56.00 -
14 ก.ค. 61 2.อบรมคณะทำงานประจำฐานเรื่องความรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 0 15.00 -
14 ก.ค. 61 3.อบรมนักสื่อสารเรื่องราวชุมชน 0 11.00 -
14 ก.ค. 61 4.จัดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจำลองตำบลปะเสยะวอ 0 120.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 5.เวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินโครงการ 0 3.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:34 น.