คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ 431/2560
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มออมทรัพย์และร้านค้าลอยฟ้าบ้านทุ่งเค็จ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรัญญา วิริยสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 3 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จ.ปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี, จ.นราธิวาส หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง, จ.ยะลา หมู่ที่ 2 บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ และดำเนินงานด้วยกระบวนการทำงาน CDD (Community Driven Development)ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์และร้านค้าลอยฟ้า หรือร้านค้าชุมชนมีมากถึง 33 โครงการระหว่างการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการศึกษาเรื่อง “กลุ่มออมทรัพย์มีส่วนช่วยคนยากลำบากในชุมชนได้อย่างไร” โดยคัดเลือกจังหวัดละ 1 พื้นที่ ได้แก่จังหวัดปัตตานี บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรีจังหวัดนราธิวาสบ้านโคกพะยอม อ.เมืองจังหวัดยะลา บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามันโดยการศึกษาดังกล่าวได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 3 พื้นที่ สู่การประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพที่ทำอยู่ให้มีความมั่นคงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงต่อไป การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินงานตั่งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 หลังจากนั้นได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อวันที่18พฤษภาคม 2560ณ ห้องประชุมศรีวังสาคณะรัฐศาสตร์มอ.ปัตตานีหลังจากเวทีดังกล่าวการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์มีความเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจากการปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานในพื้นที่เห็นสมควรให้มีการต่อยอดการทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ให้มีผลงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นประโยชน์ตามความต้องการของคนในพื้นที่ให้มากที่สุดจึงเห็นสมควรให้ดำเนินโครงการ “พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรีจ.ปัตตานี เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการออมทรัพย์และยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพที่หลากหลายในชุมชน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20.20 2 49,800.00
6 ต.ค. 60 เวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านทุ่งเค็จ 0 13.20 -
12 - 10 ต.ค. 60 ประชุมเวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านแยะ ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 0 0.00 12,300.00
14 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน 0 7.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 37,500.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:46 น.