คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 206,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรอฮีหมะเจ๊ะยอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 56หมู่ที่ 2ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 206,900.00
รวมงบประมาณ 206,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยทาง ศอ.บต.ได้จัดทำ “โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”ขึ้นมาเพื่อสร้างกิจกรรมและสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม ให้กับภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางของรัฐบาล ทางกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ทาง ศอ.บต.จัดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ที่มีความต้องการอยากฝึกอาชีพและยกระดับฝีมือ เพื่อให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นทางกลุ่มพัฒนาอาชีพนิด้า ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ งบกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 4,680.00 15 206,900.00
10 ก.ย. 60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิต 0 30.00 30,000.00
17 - 30 ก.ย. 60 ติดต่อประสานงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลา ในเดือนกันยายน 0 5.00 5,000.00
30 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 900.00 3,600.00
1 - 30 ต.ค. 60 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลาในเดือนตุลาคม 0 5.00 5,000.00
21 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 3.00 3,600.00
1 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 3.00 3,600.00
9 พ.ย. 60 จัดซื้อวัตถุดิบ (มะพร้าว) 0 30.00 30,000.00
9 พ.ย. 60 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลาในเดือนพฤศจิกายน 0 5.00 5,000.00
18 - 22 พ.ย. 60 อบรมเรื่องการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการแปรรูปมะพร้าว (การทำมะพร้าวคั่ว) 0 34.00 34,000.00
10 ธ.ค. 60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาวะ ทำดีเพื่อพ่อ" 0 13.00 30,000.00
10 ธ.ค. 60 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯลฯ ตลอดระยะเวลาในเดือนธันวาคม 0 5.00 5,000.00
13 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 3,600.00 3,600.00
16 - 20 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ "ทำดีเพื่อพ่อ" 0 40.00 41,500.00
30 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 7.00 7,000.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัมนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:47 น.