directions_run

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 247,545.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ อำเภอหนองจิก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุดิงมามะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 12 ตำบล ในอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7897817235645,101.14210714153place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนาน เกิดจากการปัญหาหลายมิติ แม้ว่าหลายภาคส่วนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแกไขปัญหาแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร พื้นที่พื้นระดับชุมชน  ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญยิ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่  จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ และหากสังคมในระดับชุมชนได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำในท้องที่มีความเข้าใจ เป็นปึกแผ่น สามัคคี กลมเกลียวสามัคคี จะสามารถนำพาชุมชนสังคมไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และเป็นการต่อยอดกิจกรรมสภาสันติสุขตำบล กิจกรรมเสวนาสัญจร  ขจัดปัญหาความขัดแย้ง  กลุ่มผู้นำชุมชน  โครงการขงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) กิจกรรมการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ในการที่จะทำให้เหตุการณ์ก่อความไม่สงบยุติลงได้ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมในชุมชนเป็นสำคัญ หนทางปฏิบัติที่น่าจะได้ผลที่สุดทางหนึ่ง คือ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแบบรวมการในพื้นที่ สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในทุกมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเกลียดชังต่อกัน ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุก ๆ  สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้มีความเข้าใจถูกต้อง  ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดกฎหมู่บ้าน เกิดการขับเคลื่อน  เกิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยาย ความสันติสุขก็จกลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 256,820.00 4 247,545.00
1 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60 พูดคุ่ยในเรื่องการมีสวนร่วม และสร้างความเข็มแข้งในชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชิบต่ิชุมชน 0 80,630.00 80,630.00
1 - 31 ต.ค. 60 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออก โดยสันติ สร้างความเข้าใจในชุมชน 0 75,125.00 75,125.00
1 - 30 พ.ย. 60 พูดคุย เพื่อแสวงหาทางออกจากความคัดแย้ง โดยสันติวิธี 0 59,625.00 50,350.00
1 - 31 ธ.ค. 60 ให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวบ้าน 0 41,440.00 41,440.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:53 น.