คนสร้างสุข

directions_run

คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 สิงหาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 75,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสะการิยา บาราเฮง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม) ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6766992223296,101.19016828377place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ส.ค. 2560 15 ต.ค. 2560 75,350.00
รวมงบประมาณ 75,350.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน สังคมมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัย อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี ที่ให้ความสะดวกในเรื่องต่างเกือบทุกเรื่อง ประกอบกับสิ่งยั่วยุ ต่าง ๆ ที่ทำให้เยาวชนมุสลิมหันเหเข้าไปหา ทั้งในเรื่องของยาเสพติดอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนการหมกมุ่นอยู่กับนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ วีดีโอเกม เป็นต้น ซึ่งมันส่งผลทำให้สุขภาพกายและใจ ไม่แข็งแรง สดใส ประกอบกับสังคมที่รัดตัวอีกเช่นกัน ที่ทำให้ เยาวชน และผู้ปกครอง มีความห่างเหินกัน ผู้ปกครองมุ่งแต่ทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาสนใจบุตรหลานเยาวชน ทำให้กลุ่มเยาวชนนั้น หันไปติดอยู่กับ พวกเกมต่าง ๆ บ้างยาเสพติดบ้าง ทำให้สังคมเต็มไปด้วยปัญหานานับประการ ดังนั้น เพื่อหาทางออกให้ครอบครัว และจะสร้างสถาบันครอบครัวอย่างมั่งคงสันติ การส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานและจริยธรรมนั้น ทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายต่างๆข้างต้น และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอิสลาม และการสร้างเสริญชีวิต จะเป็นเกราะกำบัง และเป็นทางชี้นำให้กับพวกเขาในการดำเนินชีวิตการจัดงานเพื่อให้เกรียติและให้รางวัลแก่เยาวชนที่จบหลักสูตรการอ่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างให้เยาวชนกระตื้อรื้นร้นในการหาความรู้ ประสบการและทำให้ครอบครัวกระตื้อรื้อรนเพื่ออยากเห็นความสำเร็จของลูกๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้และเมื่อสังคมมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นแรงพลัดดันให้เกิดกระบวนการสันติสุขได้ ดังนั้น ( โครงการคอตัมอัลกุรอานสร้างเยาวชนและครอบครัวให้รักสันติสุข) จึงได้เกิดขึ้นมาโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยจุดประกายเยาวชนให้ มีการสำนึกรักครอบครัวรักอิสลาม รักสันติ รักอัลลอฮ และรอซูลตลอดจน พร้อมที่จะปกป้องสถาบันครอบครัวศาสนาอิสลามด้วยตัวพวกเขาเองสร้างสังคมสันติสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไป ซึ่งเมื่อได้สร้างเยาวชนและครอบให้เข้าในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยกระบวนการอิสลามและจะนำมาสู่การแก้ปัญหาสังคมและเป็นพลังในการสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาสังคมชุมชน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
อามีน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,376.00 13 75,350.00
16 ส.ค. 60 กิจกรรมประชุมหารึ 0 0.00 0.00
17 ก.ย. 60 - 17 ก.ค. 61 1.ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1. 0 1.00 1,400.00
17 ก.ย. 60 ติดต่อประสานงาน 0 300.00 300.00
20 ก.ย. 60 กิจกรรมประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2 0 1.00 1,400.00
20 ก.ย. 60 ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม และประสานงาน 0 6.00 6,935.00
22 ก.ย. 60 ประชุมครั้งที่ 3 0 1.00 1,400.00
22 ก.ย. 60 กิจกรรมเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดโครงการ 0 16.00 19,875.00
23 ก.ย. 60 โครงการคอตัมอัลกุรอานสร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ 0 0.00 41,590.00
23 ก.ย. 60 กิจกรรมที่1 เยาวชนคือบุคคลสำคัญ โดยอาจารย์บริพัตร มัสอา 0 0.00 0.00
23 ก.ย. 60 บรรยายเยาวชนรักสันติ โดย ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ 0 0.00 0.00
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่4 ประชุมสรุปโครงการ 0 1.00 1,400.00
15 ต.ค. 60 จัดทำแบบรายงานสรุป 0 1,050.00 1,050.00
14 ก.ค. 61 การบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 18:13 น.